Община Септември подписа проект за 2,5 млн. лева за саниране

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

192 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Кметът на Община Септември Петър Бошев подписа договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” към МРРБ за изпълнение на проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации” за сградите собственост на Община Септември. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” 

През следващите 12 месеца, в рамките на този проект ще се инвестират близо 2 500 000 милиона лева за въвеждане на мерки за енергийна ефективност (саниране)  в сградите собственост на община Септември: СОУ „Хр. Ботев“, гр.Септември; СОУ „Хр.Смирненски“, гр.Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с.Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с.Карабунар и ОДЗ „Червена Шапчица“, гр. Септември.

Подкрепи Economic.bg