По-малко нарушения при обществените поръчки

От Сметната палата обаче са установили нецелево разходване на средства от таксата за битови отпадъци в общините

100 ~ 2 мин. четене

И тази година се запазва негативната практика на многобройни корекции по бюджетите на публичните организации, чрез които текущо през годината се извършва преразпределение на планираните разходи. Това съобщи председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, който представи отчета за дейността на палатата за 2011 година и резултатите от финансовите одити и заверки на годишните финансови отчети за 2011 г.

През 2011 г. от Сметната палата са установени поредица от случаи на нецелево разходване на средства от таксата за битови отпадъци в общините. Наблюдава се тенденция за завишаване размера на събираната такса и използване на остатъчните средства за дейности, извън изрично посочените в закона.

„При възлагането на обществени поръчки през 2011 г. се наблюдава тенденция за намаляване броя на нарушенията. Някои от най-тежките нарушения, като разделяне на обществени поръчки и непровеждане на процедури, са съществено ограничени. При провеждане на процедурите проблемни остават въпросите за използването на ограничителни условия за допускане на участниците, както и субективните методики за оценка на офертите”, твърдят от Сметната палата.

Отклонения от принципите за конкуренция са установени при възлагането през 2011 г. на малки обществени поръчки въз основа на три оферти. Ограничаван е кръгът на потенциалните изпълнители чрез прилагане единствено на способа за събиране на оферти "покани до конкретни лица", определяни от възложителите. За поредна година, най-висок процент отклонения и нарушения при възлагането на обществени поръчки са констатирани в общините.

Според експертите на Сметната палата с ограничението за погасяване задълженията на общините (плащанията по дълга не може да са повече от 15 % от приходите) на практика се създават условия за увеличаване на задлъжнялостта на общините към банките. "Наблюдава се тенденция за ликвидация на еднолични търговски дружества с общинско участие и същевременно създаване на общински предприятия като правоприемник на ликвидираните търговски дружества, регистрирани през 90-те години. Причината за това се дължи на недобрите финансови резултати и по-точно натрупаните загуби през годините на управление на дружествата", пише още в отчета.

От Сметната палата констатират, че през миналата година се е подобрила отчетността на бюджетните предприятия чрез извършения текущ контрол. Според експертите, обаче, се наблюдава формален подход при съставянето на програмите и политиките от страна на министерствата и ведомствата, прилагащи и програмен формат на бюджета. Липсва последователна политика за осъществяване на инвестициите. "Отчитането на дължимите данъци, мита и такси с данъчен характер и осигурителни вноски към края на миналата година само на касова основа създава възможности за манипулиране на финансовата информация в отчетите на бюджетните организации", отчитат от палатата.

Подкрепи Economic.bg