Правителството увеличава броя на общините с висока безработица

Такива общини вече ще са тази, при които в годината преди текущата е имало безработица с 25% по-висока от средната за страната през същия период

4046 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Като общини с висока безработица вече ще се разглеждат населените места, при които в годината преди текущата е имало безработица с 25% по-висока от средната за страната през същия период. В тези региони инвеститорите ще получават отстъпка от данъка върху печалбата си. Решението за промяна в Законa за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) беше взето на днешното правителствено заседание и предстои да бъде одобрено в Комисия и Народното събрание. С днешното постановление на Министерски съвет реално се сваля прагът, който в момента е 35% над средното ниво за страната и се увеличават общините, които ще се възползват от данъчните облекчения.

Едновременно с тази промяна, се въвеждат нови условия за данъчно задълженото лице, което следва да поддържа през целия данъчен период не по-малко от 10 работни места, като най-малко 50% от тях да са заети пряко в извършваната производствена дейност.

Също така, през целия данъчен период 30% от персонала трябва да бъдат лица с постоянен адрес в общини от списъка с общини, в които за годината преди текущата има безработица със или над 25% по-висока от средната за страната за същия период. Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие, ще може да се приложи само след постановяване на положително решение от Европейската комисия относно съответствието му с Насоките за националната регионална помощ за 2014-2020 г.

От правителствената пресслужба обясняват, че "промяната в закона има за цел да усъвършенства и прецизира българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и европейската практика в областта на прякото облагане".

Изменението на нормативния акт предвижда още непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания да се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи някое от обстоятелствата предвидени в закона. Предвидена е и промяна, с която непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания да могат да се признаят с изтичането на 3 години за вземания с тригодишен давностен срок, а с изтичането на 5 години на тези с петгодишен давностен срок. Аналогично на предложената промяна е инициирано и изменение в обстоятелствата по отношение на данъчното третиране на задълженията.

Разширена и прецизирана е разпоредбата, касаеща разходи, представляващи доходи на местни физически лица, които се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.

Предложено е освобождаване на доходи на чуждестранни юридически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от местно юридическо лице, които са допуснати до търговия на регулиран пазар. Също така, предвидено е освобождаване при определени условия и на доходите от лихви по заем, предоставен от чуждестранно лице - емитент, който да е издал облигациите или другите дългови ценни книжа с цел предоставяне постъпленията от тях на заем на местно юридическо лице.

Сред другите промени е предвидено разширяване на кръга лица, които ще могат да приложат намалената данъчна ставка от 5% за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения в случаите, когато към момента на начисляване на дохода притежаването на изискуемия минимум от капитала не е прекъснато.

В законопроекта е предвидено действието на данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски производители, да бъде удължено и за 2014 г., което означава да бъде приложено преотстъпване на корпоративен данък, който се дължи за 2014 г. Прилагането и на това данъчно облекчение ще бъде възможно след постановяване на положително решение от Европейската комисия.

Подкрепи Economic.bg