Приходите на застрахователите надхвърлиха 1.2 млрд. лв.

Ръстът на годишна база е 7.8%

112 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

За първите девет месеца на годината застрахователите в България са регистрирали брутен премиен приход в размер на 1.226 млрд. лв., с което се отчита ръст от 7.8% на годишна база. Данните на комисията за финансов надзор (КФН) показват още, че 27-те дружества по общо застраховане са реализирали 1.005 млрд. лв. приходи, а 16-те по животозастраховане - 220.4 млн. лв.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства") - 69.6%, следвани от имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия" и „Други щети на имущество") - 17.8%.

Записаният по застраховка „Заболяване" премиен приход нараства от 230 хил. лв. към края на септември 2012 г. на 27.941 млн. лв. към края на деветмесечието на 2013 г. Посоченият ръст е следствие от прелицензирането на десет от здравноосигурителните дружества, както и от прехвърлянето на здравноосигурителния портфейл на „Дженерали Закрила Здравно Осигуряване" АД на „Дженерали Застраховане" АД. Към края на септември 2013 г. шестнадесет общозастрахователни дружества реализират премиен приход по вида застраховка, като най-голям пазарен дял заемат „ЗОК България Здраве" ЗАД (18.3%), „ОЗОФ Доверие ЗАД" (17.5%),  „Дженерали Застраховане" АД (13.7%) и „Евроинс Здравно Осигуряване ЗЕАД" ЕАД (12.3%).

Най-голям дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот" и рента -75%. На годишна база премиите по вида застраховка нарастват с 23.7%, което е резултат от увеличението обема на прихода по застраховка за пенсия или рента.

Застраховка „Живот", свързана с инвестиционен фонд заема дял от 5.4% в структурата на портфейла на животозастрахователите в края на септември 2013 г., като премиите по нея нарастват с 10% на годишна база.

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 464.84 млн. лв., като отчитат увеличение от 4.5% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са в размер на 78.91 млн. лв., с което се отчита увеличение от 14.5% на годишна база.

Сумата на активите на застрахователите нараства с 6.6% на годишна база и възлиза на 3.136 млн. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 6.7% на годишна база и достига 1.976 млн. лв., докато в животозастраховането нараства с 6.3% и достига 1.16 млн. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите отчита ръст от 4.4% на годишна база и достига 931.35 млн. лв., в т.ч. 601.1 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 330.24 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по животозастраховане.

Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 2.3% на годишна база и достига 1.49 млн. лв. Размерът на брутните технически резерви, заделени от животозастрахователите към 30 септември 2013 г., нараства с 13.8% на годишна база и достига 788.61 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg