Продават миноритарен пакет от "Химимпорт"

Акции на 22 дружества предлага Агенцията за приватизация на 28-я централизиран публичен търг на борсата

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол /АПСК/ ще предложи акции от 22 дружества за продажба на 28-я централизиран публичен търг, който ще се проведе на “Българска фондова борса-София” АД.

Сред атрактивните дружества, чиито акции ще се предложат за продажба са: 0,29% от “Химимпорт” АД, собственост на “Консолид Комерс” ЕАД; 29% от “Лесилхарт” АД; 13% от “Мототехника - І” АД; 9,71% от “Програмни продукти и системи” АД; 7,6% от “Частно акционерно дружество “Зографски” АД.

18 от дружествата ще се предлагат срещу непарични платежни средства.

Началната дата на предлагането на пакетите от акции на централизирания публичен търг е шестият работен ден от датата на обнародване на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната – 14 работни дни от обнародването.

Дружествата ще се продават на сегмент “Централизиран публичен търг” на “Приватизационен пазар” на “Българска фондова борса София” АД.

Коментари: 0