Райфайзен удвои печалбата си

Банката отчита консолидирана печалба от 541 млн. евро за първото тримесечие на 2012 г.

6844 ~ 4 мин. четене

Райфайзен Банк Интернешнъл АГ АГ (РБИ) отчита консолидирана печалба от 541 млн. евро за първото тримесечие на 2012 г., което представлява ръст от 100.4% спрямо същия период на миналата година, когато печалбата е била в размер на 270 млн. евро, съобщиха от финансовата институция.

"Въпреки предизвикателната среда, успяхме да поддържаме успеха от миналата година с резултатите ни през първото тримесечие. Дори без да вземаме предвид еднократните ефекти, можем да бъдем изключително удовлетворени от печалбата, която постигнахме”, заяви Херберт Степич, главен изпълнителен директор на РБИ.

Печалбата преди данъци на РБИ нарасна с 69.1% до 685 млн. евро спрямо 405 млн. евро през първо тримесечие на 2011 г, а печалбата след данъци се увеличи с 87.9% до 574 млн. евро. Печалбата на акция се повиши от 1.13 евро през първото тримесечие на 2011 г. до 2.52 евро през 2012 г. (ръст от 1.39 евро).

Добрите резултати се дължат на по-ниските провизии и позитивни пазарни движения.

Общите приходи на РБИ отбелязаха положително развитие, въпреки лекия спад на оперативните приходи, които възлязоха на 1,295 млн. евро през първото тримесечие на 2012 г. За сравнение през първо тримесечие на 2011 г. те са били 1,341 млн. евро. От една страна това се дължи на значително по-ниските провизии, които отчетоха спад от 26.5% до 153 млн. евро, както и на позитивни пазарни движения. От друга страна, два еднократни ефекта, свързани с изискванията на Европейска банков регулатор за достигане на капиталова адекватност на основния капитал от първи ред от 9% (важаща за Групата РЦБ), допринесоха позитивно за приходите: приходи преди данъци от 159 млн. евро, в резултат на допълнителни продажби на ценни книжа от портфейла на централата на Групата. В допълнение на това – печалба преди данъци от 113 млн. евро бе постигната благодарение на обратното изкупуване на 358 млн. евро хибридeн дълг (хибриден капитал от първи ред).

Нетните провизии продължиха да намаляват в сравнение с миналата година, като отчетоха спад от 27% или  55 млн. евро до 153 млн. евро, като ситуацията се подобри най-вече в сегментите на страните от ОНД-други  и Корпоративни клиенти на ниво Група. В Украйна най-вече провизиите за клиенти – физически лица значително намаляха поради подобреното качество на портфейла и по-високите приходи при събирането на обезпечения.  По отношение на Корпоративните клиенти на ниво Група – провизиите намаляват най-вече в бизнеса с корпоративни клиенти в централата. В другите сегменти заделените провизии също отбелязват лек спад или остават непроменени спрямо 2011 г. 

Възвращаемостта на капитала преди данъци, която е показателна за представянето на бизнеса, нарасна с 9.5 процентни пункта до 25.1%, като това се дължи най-вече на по-високата печалба.

Общите административни разходи възлизат на 753 млн. евро и остават на същото ниво,  както през същия период на миналата година. По-ниският приход обаче означава, че съотношението Приходи/разходи се увеличава с 2 п.п. до 58.2%.

Най-голямото перо в общите административни разходи са разходите за персонала – 51%. Те нараснаха слабо общо с 2 милиона евро до  381 млн. евро. Докато в Русия, Украйна и Австрия те отбелязаха ръст, в Унгария, Чешката Република и Румъния те се понижиха.

Средният брой на служителите се понижи с 815 до 59 027 на годишна база. В резултат на съкращенията, които бяха направени, броят служители беше намален в Украйна (с 326 служителя), в Унгария (с 283), в Румъния (с 232), в Русия  (с 227) и в Хърватска (със 113). Това контрастира с увеличението на броя служители в Полша (със 120 служителя) и в Словакия (със 108).

Към 31 март 2012, РБИ има  58 366 служители, което представлява понижение с 895, сравнено с края на 2011 година.

Към 31 март тази година , активите на РБИ възлизат на  148.8 млрд. евро, което е повишение с 1% или с 1.8 млрд. евро спрямо края на 2011 г. Само малка част от това повишение е в резултат на движения във валутните курсове. По отношение на активите, увеличението се дължи на ръста на кредитите за клиенти и на по-големия резерв на парични средства. По отношение на пасивите, увеличението идва от депозитите от банки и клиенти.

Кредитите към клиенти имат най-голям дял от активите: те възлизат на 52% от активите, като нарастват с 1% до 82.5 млрд. евро, най-вече заради увеличеното кредитиране към публичния сектор в Австрия и ръста на кредитния бизнес в Русия. 

Балансовата стойност на капитала на РБИ, включваща консолидирания капитал, консолидираната печалба и капитала от миноритарни участия, се увеличава с 5% или с 538 млн. евро до 11,474 млн. евро спрямо края на 2011 г.

Общо, това води до излишък на показателя за покритие от 83.5% или 5,759 млн. евро, което е подобрение от 14.8 процентни пункта. На базата на общия риск, капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред  възлиза на 10.2%, а капиталовата адекватност от първи ред - на 10.7%. Показателят капиталова адекватност на собствения капитал се увеличава до 14.7%.

В края на октомври Европейският банков регулатор (ЕБР) представи целите за показателя Капиталова адекватност на основния капитал от първи ред, според дефинициите на ЕБР, в размер на 9% за системно важните банки в Европа. В Австрия една от банките в тази група е Райфайзен Централбанк Австрия (РЦБ) като централна институция на Групата РЦБ (Kreditinstitutsgruppe), в която РБИ е най-голямата подгрупа.

Новият минимум за капиталова адекватност трябва да бъде постигнат до 30 юни 2012 г. Като се вземат под внимание мерките, които вече са изпълнени или са близо до завършване, Групата РЦБ към момента е достигнала капиталова адекватност на основния капитал от първи ред, според дефинициите на ЕБР, в размер на 9.3% и поради това е в съответствие с плана.

 

Подкрепи Economic.bg