Стартира процедурата по лицензиране на нова ядрена мощност в Козлодуй

Предстои преглед на формалната редовност на заявлението

Проектната компания "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД депозира днес, 13 декември 2012 г., пред Агенцията за ядрено регулиране заявление за издаване на разрешение за определяне местоположението на ново ядрено съоръжение (избор на площадка) по смисъла на чл. 15, ал. 4, т. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ).

С това стартира процеса на  лицензиране, свързан с одобреното по принцип, с решение на Министерски съвет от 11 април 2012г., изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ "Козлодуй".

По смисъла на ЗБИЯЕ, "Избор на площадка" е процесът на определяне на подходящо място за изграждане на дадено ядрено съоръжение, включително извършване на подходяща оценка и определяне на проектните основи.

В изпълнение на изискванията на приложимото българско законодателство и в частност Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД представи на регулаторния орган документи, обосноваващи проектната обезпеченост с финансови, технически и материални ресурси, както и концептуално описание на ядреното съоръжение, план - задание за извършване на предварителните проучвания, описание на системата за управление на дейността и списък на приложимите за заявената дейност стандарти.

Предстои преглед на формалната редовност на заявлението и на приложените към него документи, а впоследствие, в рамките на законоустановените срокове, регулаторът ще извърши и проверка по същество на постъпилата документация.

В рамките на извършваните предпроектни проучвания ще бъдат изследвани четири потенциални терена, разположени на площадката на АЕЦ „Козлодуй" и в непосредствена близост. След получаването на разрешение по чл.15, ал.4, т.1. от ЗБИЯЕ и определянето на предпочитана площадка, „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД ще пристъпи към следващия етап на лицензионната процедура - издаване на заповед за одобряване на площадката от председателя на Агенцията за ядрено регулиране. Избраната площадка се одобрява, ако съответства на изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита.

Коментари: 0