„Топлофикация Бургас” с положителна еко оценка

Няма нарушения за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда

„Топлофикация Бургас” получи положителна еко оценка за дейността си, съобщиха от дружеството. В заключението на проверяващите експерти се посочва, че в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

Проверката е извършена в рамките на два дни – 26 и 27 април2012 г. Обект на мониторинга са критериите, залегнали в Комплексното разрешително, което бургаското парно получи през2007 г. и  изпълнението на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, отнасящи се до управлението и контрола на ефективността на работата на енергийните обекти.

Обстойно са обследвани системата за управление на околната среда, използването на вода, енергия и спомагателни материали и горива, опазването на почвата и подземните води от замърсяване, предотвратяване и действия при аварии, емисии в атмосферата и в отпадъчните води и управление на отпадъците.

Коментари: 0