Трета кръгла маса за развитието на горския сектор 2014-2023 г.

Особено внимание беше обърнато на състоянието на полезащитните пояси в региона и нуждата от тяхното устойчиво поддържане

144 ~ 2 мин. четене
В град Велико Търново се състоя втората регионална кръгла маса във връзка с общественото обсъждане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 г., която се реализира по проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие” по Оперативна програма „Административен капацитет” с № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.2. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”.  Кръглата маса се проведе в рамките на два дни и предизвика сериозен обществен и медиен интерес.

Особено внимание беше обърнато на състоянието на полезащитните пояси в региона и нуждата от тяхното устойчиво поддържане и възможностите за създаване на нови, дейностите по залесяване, борбата с ерозията, огледните сечи, превенцията на горските пожари. Други теми от особен интерес се оказаха влиянието на горите върху промените на климата, както и необходимостта от активна политика за работа с децата и подрастващите за грижа към гората и природата. Широка дискусия предизвика темата за изграждането на нови и поддържането на съществуващи горски пътища.

Участие в кръглата маса взеха експерти и представители на заинтересованите страни от съответния регион – представители на областната и общинската администрация, на регионалните структури на ИАГ и специализираните звена, на бизнеса, неправителствените организации, научни институти и др.   

Стратегическият план за развитие на горския сектор има ключово значение за определянето на конкретните мерки, дейности, отговорни институции и източници на финансиране, чрез които ще бъдат реализирани приоритетите и целите на Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013 – 2020г., както и на други стратегически документи, имащи отношение към планирането в горския сектор.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Подкрепи Economic.bg