"Южен поток" получи екологично разрешение в България

Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) одобри с пълно мнозинство изграждането на газопровода

360 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) одобри с пълно мнозинство изграждането на газопровод „Южен поток" на територията на България. Това беше съобщено официално от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите Искра Михайлова.

Инвестиционното предложение за „Изграждане на преносен газопровод „Южен поток" на територията на Република България" е част от проекта „Южен поток", представляващ газопровод от Русия през акваторията на Черно море и Балканския полуостров за доставка на руски природен газ за страните от Централна и Южна Европа. Основното количество от подавания газ ще преминава транзитно. Част от газа ще захранва националната преносна газопроводна мрежа.

Трасето на газопровода преминава през 11 административни области - Варна, Шумен, Търговище, Разград, Русе, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин. Основните елементи на проекта са линейна част (с дължина 540 км и  диаметър DN1400), приемен терминал и компресорни станции КС „Варна", КС "Лозен" и КС „Расово".
 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 1 на Закона за опазвана на околната среда (ЗООС) и е предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), като подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в защитените зони, през които преминава проектното трасе. Компетентен орган за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите. Процедурата по ОВОС е стартирала през август 2011 г. Доклад за ОВОС и приложен към него доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) са представени в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) на 08.04.2013 г. Качеството на докладите е оценено с положителна оценка от компетентния орган. В периода от 1 до 25 юли 2013 г. са проведени обществени обсъждания в засегнатите общини (общо 39), през чиито територии преминава трасето на газопровода.

В качеството си на постоянни и допълнителни членове на основния състав на ВЕЕС, на заседанието присъстваха представители на МОСВ, Министерство на регионалното развитие и Министерство на земеделието и храните, неправителствени организации, РИОСВ, Басейнови дирекции за управление на водите - Черноморски район и Дунавски район и общини.
 
На присъстващите бяха представени основните характеристики на Инвестиционното предложение за „Изграждане на преносен газопровод „Южен поток" на територията на Република България", анализите и заключенията на експертите, изготвили доклада за  Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ).

Подкрепи Economic.bg