Забрана за концерт в Национален парк Пирин

Събитието „TOPDGPARTY” на Боб Синклер ще се проведе извън границите на защитената територия, разпореди директорът на парка

Със заповед на директора на Национален парк "Пирин" се забранява провеждането на концерта "TOPDGPARTY" на Боб Синклер на територията на парка. Събитието, организирано от "ЮЛЕН" АД - концесионер на ски-зона с център гр. Банско и Общинска администрация Банско, трябваше да се проведе на 31 март 2013 г.

Мотивите за забраната са, че провеждането на концерта е в нарушение на режимите, установени с Плана за управление на НП "Пирин". Концертът е потенциален източник на шумово замърсяване, което ще наруши нормалните условия в местообитанията на животинските видове, населяващи територията на парка, предмет на опазване в защитените зони BG000209 "Пирин" за опазване на природните местообитания и BG000209 "Пирин" за опазване на дивите птици.

МОСВ не е уведомено за намеренията за провеждането на концерта и от страна на организаторите не са направени постъпки за съгласуване на дейността по законния ред.

Забранителната мярка е и в отговор на обществените очаквания. През последната седмица в МОСВ постъпиха множество сигнали от граждани и неправителствени организации с искане концертът да бъде организиран извън границите на парка, тъй като провеждането му съвпада с размножителния период на редица видове, обитаващи парковата територия.

 

Коментари: 0