Загубата на НЕК за 2013 г. е 142 млн. лв.

Министерството на икономиката и енергетиката отчете финансовото състояние на компанията през последните 5 години

Загубата на НЕК за 2013 г. е 142 млн. лв.

Снимка: БГНЕС

232 ~ 3 мин. четене

Загубата на Националната електрическа компания за 2013 г. е в размер на 142 млн. лв., но тя е сведена под заложеното в бизнес плана за предходната година. Това става ясно от съобщение на Министерство на икономиката и енергетиката във връзка с финансовите резултати на НЕК, изпратено до медиите днес.

По предварителни финансови разчети, за 2013 г. загубата на „Национална електрическа компания“ ЕАД е трябвало да бъде 334 млн.лв. Благодарение на предприетите от правителството мерки в сектор Енергетика и променената с решение на ДКЕВР цена на ел.енергия на НЕК на регулиран пазар от 78.47 лв/МВтч на 95,85 лв/МВтч, считано от 01.08.2013 г., и повторно увеличение от 30.12.2013 г. на 100,43 лв/МВтч загубата на НЕК за 2013 г. е в размер на 142 млн.лв.

Видно от финансовите показатели, цената, на която НЕК продава ел.енергията си на регулирания пазар, успява да компенсира частично разходите на компанията по дългосрочните договори с ВЕИ производителите и ТЕЦ „Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД.

Основно задълженията на НЕК (към днешна дата) са натрупани въз основа на въвеждането в експлоатация  през периода 2009 г. – 2012 г.  на близо 80% от централите, използващи вятърна и слънчева енергия в страната. Средната преференциална цена на ВЕИ производителите е 3 пъти по-висока от цената, по която НЕК ЕАД продава ел. енергия на регулиран пазар. В следстиве на вмененото от Закона за енергетика задължение на дружеството да изкупува енергия от ВЕИ и бумът на присъединени производители от ВИ разходите на НЕК Обществен доставчик за закупена електроенергия от производители от ВИ, присъединени на ниво ВН се увеличват като за 2009 г. са 59 млн.лв., за 2010 г. – 120 млн.лв., за 2011 г. – 109 млн.лв., за 2012 г. – 234 млн.лв., за 2013 г. – 365 млн.лв. През 2012 г. и 2013 г. задълженията на НЕК ЕАД към доставчици на електрическа енергия от ВЕИ нарастват съответно с 186% и 373%.

Прогресивното увеличаване на задълженията на НЕК към топлоелектрически и топлофикационни централи с близо 471 млн. лева също оказаха влияние върху финансовите отчети на НЕК, като само задълженията към „Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица Изток 3“ АД представляват над 60% от натрупаните задължения към 31.12.2013 г. за доставка на електрическа енергия и предоставяне на разполагаемост. Задълженията на НЕК към кондензационните и централите с ВЕКП са на стойност 888 млн.лв., като само тези към ТЕЦ „Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД и ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД са 424 млн.лв. или 48 %.

Други причини, довели до влошаването на финансовото състояние на НЕК ЕАД и допринесли за натрупването на гореописаните задължения са: невъзстановените разходи за ПАВЕЦ при работа в помпен режим – общо около 429 млн. лв. и инвестиционните разходи, свързани с изграждането на инвестиционни проекти -  980 млн. лв. собствено финансиране.

Следва да се има предвид и, че при прилагане на компенсаторния механизъм  за регулаторния период юли 2012 г. – юни 2013 г., остават недокомпенсирани разходи в размер на 453 млн.лв. за Обществен доставчик и Краен снабдител. От средата на 2013 г. започна и удържането на средства от крайните снабдители по Методиката за компенсиране разходите произтичащи от наложени задължения към обществото, като след нейната отмяна през ноември 2013., общата стойност на удържаните средства възлиза на близо 400 млн.лв., което неминуемо се отразява на паричния поток на НЕК.

Въпреки това, благодарение на предприетите мерки в сектор  Енергетика, НЕК успя да погаси  свои кредити в размер на 630 млн. лева към търговски банки, в резултат на което същите намаляват от 911 млн. лева през 2011 г. до 287 млн. лева към 31.12.2013 г. 

С промените в Закона зa енергетика се предотврати възможността централи с комбиниран цикъл на производство да продават на НЕК ЕАД скъпа енергия и да се снабдяват с енергия за собствена консумация с по-евтина от пазара. Ефектът от това се получи още в първите месеци след приемането на закона, които във финансово изражение за НЕК е около 60 млн. лева на годишна база.Подкрепи Economic.bg