Закриват 37 депа за отпадъци до 2015 г.

Стартира проект, финансиран по ОП Околна среда на стойност над 97 627 253 млн. лв.

Започва изпълнението на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” на стойност над 97 милиона и 600 хиляди лева. Средствата са предоставени безвъзмездно на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за изпълнение на функциите по реализацията на проектите за закриване на депата.

   Точният размер на заделените средства е 97 627 253,99 лв., от които 82 983 165,89 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 14 644 088 лв. от Държавния бюджет на Република България.

   С тях до юни 2015 г. ще бъдат рекултивирани и закрити 37 общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания. Проектите за тях са с най-голяма готовност за изпълнение. ПУДООС е одобрило общо 61 проекта за закриване на сметища от 2010 г. досега. Предприятието ще продължи да набира проекти за рекултивиране на депа  до 1 юли 2013 г. Те ще бъдат предложени за финансиране през следващия програмен период на ОП „Околна среда”.

Коментари: 0