Агенция по заетостта назначава 200 безработни лица в 72 общини в страната

Желаещите трябва да са регистрирани като безработни и да имат минимум средно образование

Агенция по заетостта назначава 200 безработни лица в 72 общини в страната
1164 ~ 2 мин. четене

200 безработни лица ще бъдат наети на работа като организатори на обществено полезен труд в рамките на Национална програма „Активиране на неактивни лица” на Агенцията по заетостта. Лицата ще бъдат назначени в 72 общини в страната, като подборът и сключването на договори за субсидиране на заетостта между териториалните поделения на Агенцията по заетостта и общините вече започнаха.

Новата дейност по програмата е насочена към подобряване на организацията и изпълнението на общественополезни дейности, които лицата, получаващи месечни социални помощи, следва да полагат всеки месец в рамките на 14 дни съгласно чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане. С цел те да бъдат по-пълноценно ангажирани в полезни за общината дейности, както и за да се улесни формирането или възстановяването на трудовите им навици и дисциплина, в общините с най-голям брой лица, обект на социално подпомагане, се разкриват новите работни места за организатори.

Конкретните дейности, които ще изпълняват организаторите, са свързани с планирането и прякото изпълнение на общественополезната работа, организирането и контрола на полагащите общественополезен труд, водене на документацията и изготвяне на отчети, предоставянето им на съответните ангажирани институции, както и други съпътстващи отговорности, свързани с ефективното осъществяване на дейности от обща полза за населеното място и общността. Назначените организатори ще работят във всички населени места от съответната община, като всеки от тях ще отговаря за не по-малко от 50 социално подпомагани лица, полагащи ежемесечно общественополезен труд.

Желаещите да се включат в подбора за организатори следва да са регистрирани като безработни и да имат завършено минимум средно образование. Повече информация за програмата, както и списъкът с участващите общини могат да бъдат намерени на информационните табла в бюрата по труда в страната и на уебсайта на Агенцията по заетостта.

Осигурената заетост ще се финансира със средства от Държавния бюджет и по параметри и обхват, предвидени за изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2018 г.

Подкрепи Economic.bg