Алкомет – Растеж, качество и иновации

95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати

Алкомет –  Растеж, качество и иновации

Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Фирмата има три основни производствени цеха – леярен, валцов и пресов. Компанията предлага широка гама от алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковъчно фолио, финсток, алуминиеви листи и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. 95% от продукцията се изнася главно в Европа и Съединените американски щати.

Фирмата непрекъснато инвестира в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности, за да посрещне високите изисквания на клиентите си и за да разшири пазарните си позиции. През 2019 г. се очаква да приключи поредният инвестиционен проект на компанията, с който ще се удвои капацитетът и ще се разширят производствените мощности върху площ от 13 000 кв. м. Във валцовото производство се предвижда пускането в експлоатация на ново поколение студено валцов стан за обработка на лента с максимална ширина 2200 мм, линия за непрекъснато леене в леярен цех, съоръжения за термична и допълнителна обработка. В областта на пресовото производство новата 25 MN HybrEx® преса ще позволи на Алкомет да произвежда профили с описана окръжност до 310 мм и дебелина на стената на профила от 0,8 мм.

Чрез инвестиране в най-съвременни производствени технологии компанията цели разширяване на позициите си в строителството и архитектурата и производство на опаковки както и навлизане на нови пазари с по-висока добавена стойност като автомобилостроенето.


Алкомет е сертифициран по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, EN 15088:2005, 333/2011/ЕС и  притежава знак за качество на елоксираните продукти в съответствие със спецификация Qualanod. Непрекъснатите инвестиции в съвременни технологии и оборудване гарантират подобряването на продуктите и устойчивото развитие на компанията.

Текстът е част от книгата "Успешните компании 3.0".

Коментари: 0