БАКБ с 42% ръст на нетната печалба за година

Кредитният портфейл се увеличава с 18%, значително над ръста за пазара

БАКБ с 42% ръст на нетната печалба за година

Нетната печалба на БАКБ е с 42 % повече за полугодието на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. Банката запазва ниско ниво на оперативните разходи, въпреки значителното разрастване на броя на клиентите и обслужването на техните трансакции.

Положителната динамика се запазва и при капиталовата позиция на банката – с ръст от  5%  спрямо същото тримесечие на 2017 г. Това е сериозна предпоставка за запазване на тенденцията за растеж на БАКБ и разширяване на кредитния и портфейл, при запазване на показателите й за стабилност и устойчивост и генериране на стойност за акционерите.

През изминалото шестмесечие  БАКБ АД отчита устойчив ръст на приходите от лихви. Нетния лихвен приход расте с 21% спрямо първото шестмесечие на 2017 г.  Принос за добрите резултати има постигнатия спад на цената на финансиране, както и увеличението на депозитната база на банката. Броят на клиентите и извършваните от тях трансакции значително нарастват, което води и до увеличаване на нетните приходи от такси и комисионни с 22 %.

Кредитният портфейл на БАКБ продължава тенденцията си на разширяване с основен двигател диверсифицирано кредитиране на корпоративни  и МСП клиенти. Банката  активно работи по диверсифицирането на портфейла чрез увеличаване на дела от кредити за физически лица, микропредприятия и МСП. Увеличението от 18% за едногодишен период значително превишава средния ръст на банковия пазар в страната -  5,85 % и е основен фактор за ръста на приходите от лихви.

Привлечените средства нарастват с 10% и в двата сегмента: корпоративни депозити и депозити на граждани и домакинства, отчитайки  по-добри резултати от тези на банковата система – 8,73% годишен ръст на депозитите.

Коментари: 0