България има достатъчно производствени мощности до 2027 г.

През следващите 10 години са планирани за изграждане общо 647МW нови мощности, от които 401MW ВЕИ

България има достатъчно производствени мощности до 2027 г.

В България не очакват затруднения в електроснабдяването до 2027 г., тъй като имаме наличие на достатъчно производствени мощности. Заключението е направено въз основа на нормални метеорологични условия и при нормална аварийност. Това става ясно от плана на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за развитие на преносната електрическа мрежа на България за периода 2018-2027 г.

През разглеждания период са планирани за изграждане общо 647МW нови мощности, от които 401MW ВЕИ. Според изчисленията в страната ще има остатъчна разполагаемост за производство от 6 500 000 до 7 900 000 MWh годишно или около 15% от разполагаемите мощности, което се дължи на ВЕИ.

Делът на енергията от ВЕИ, от брутното електропотребление с помпи през 2027 г. се очаква да надхвърли 17% при максимален сценарий и 18% при минимален сценарий на развитие. Провеждането на мерки за енергийна ефективност би подпомогнало осъществяването на националните индикативни цели, като вместо инвестиции в изграждане на нови ВЕИ, е възможно да се направят инвестиции за намаляване на енергийния интензитет, пише още в анализа на оператора.

От ЕСО прогнозират, че годишните прогнозни стойности на всички разходи за изграждане, разширяване, реконструкция и модернизация на обектите от електропреносната мрежа за планирания период са 1.3 млрд. лева.

ЕСО приема два основни сценария за развитие на електропотреблението: минимален и максимален.

Максималният сценарий за брутното електропотребление без помпи съвпада с тренда на този за крайното електропотребление в страната на Европейската комисия за периода 2015-2025 г. През 2018 г. се предвижда увеличаване на електропотреблението от 2017 г. с умерени темпове. Заложено е забавяне в прилагането на мерки за енергийна ефективност. Към 2027 година се очаква брутното потребление да достигне 40 510 000 МWh.

При минималния сценарий е предвидено задържане на нивото на електропотреблението без помпи за целия период спрямо 2018 г., поради по-интензивно прилагане на мерки за енергийна ефективност. През 2027 година брутното електропотреблението достига 37 960 000 МWh.

В плана за развитие на електропреносната мрежа включва удължаване експлоатацията на блокове 5 и 6 в АЕЦ „Козлодуй” с постепенно увеличаване на максималните мощности, изграждане на заявените ко-генериращи мощности с приоритетно изкупуване на електроенергията, изграждане на икономически ефективни малки ВЕИ, изграждане на икономически ефективни ВЕИ по, но извън обхвата на чл.24 от същия закон, които са способни да се конкурират за доставки на електроенергия на свободния пазар. Операторът не включва в анализа хидроенергийните комплекси по река Дунав, които са класически, но едновременно попадат в групата на възобновяемите, АЕЦ „Белене” заради неяснотите относно използването на оборудването на централата и липсата на стратегически инвеститор. ЕСО посочва още, че варианта с нова ядрена мощност ще бъде взет предвид при следващи обновявания на плана за развитие на електропреносната мрежа.

Въпреки смяната на собствеността и плановете ТЕЦ „Варна” да заработи, той също не е се взима предвид в десетгодишния план на ЕСО. „Изготвянето на евентуална прогноза за участието на централата в пазара на електроенергия в България изисква подготовка на задълбочен и комплексен бизнес план, какъвто инвеститорът твърди, че предстои тепърва да бъде изготвен.”, пише в анализа.

Коментари: 0