България ще внася работници от Армения по-лесно

Подписана в Ереван спогодба регламентира наемането на арменски работници в България за срок до общо 3 години

България ще внася работници от Армения по-лесно

България и Армения подписаха Спогодба за регулиране на трудовата миграция. Документът беше подписан от социалния министър Бисер Петков и арменския му колега Артем Асатрян в рамките на посещението на президента Румен Радев в Ереван.

Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на кадри за сектори от икономиката на България, в които има недостиг на работна сила. След като бъдат договорени процедурите по прилагането ѝ, спогодбата ще важи за граждани на България и Армения с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията на другата страна.

Със спогодбата се регламентира наемането на арменски работници в България за срок от 1 година с възможност за последващо удължаване до общо 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете страни за период до 9 месеца годишно. Влизането, пребиваването и заетостта на българи в Армения и на арменци в България ще се регламентират по законодателството на приемащата страна. Наетите работници могат да бъдат придружавани от членове на техните семейства.

Набирането на потенциални работници за налични предложения за работа според професионалната им квалификация ще се извършва от компетентните институции на изпращащата държава.

Министерствата на труда и социалната политика на България и Армения ще обменят информация за предложенията за работа, получени на територията на съответната държава. Компетентните институции ще си сътрудничат при подбора на потенциалните работници и при подписването на трудовите договори от избраните кандидати. Те ще бъдат информирани на родния си език за условията на труд, пребиваване, жилищно настаняване и завръщане.

Предложенията за работа ще съдържат информация за икономическия сектор и географския регион, в които ще се осъществява дейността, броя на работниците, които ще бъдат наети, търсената квалификация и др. Документът предвижда заявленията за издаване на визи в рамките на тази Спогодба да се обработват с предимство от компетентната консулска служба на приемащата страна.

Наетите по документа работници ще имат същите трудови права и задължения и защита на работното място, които са в сила за местните работници. Тяхното възнаграждение и условията на труд ще се определят индивидуално в сключените трудови договори. Те ще са съобразени с условията на действащите колективни трудови договори, а в случай, че няма такива – с приложимото законодателство на приемащата страна за същата професия и квалификация.

Коментари: 0