Безработицата през юли продължава да се свива

Безработните лица намаляват с 3 283 души спрямо юни

Безработицата през юли продължава да се свива

Регистрираната безработица през юли и е 6,7%, сочат данни на Агенция по заетостта. Спрямо предходния месец намалението е с 0,1 процентни пункта, а спрямо същия месец на миналата година - с 1,5 на сто. 

Безработните, регистрирани в бюрата по труда през разглеждания период, са 220 884 души. Те намаляват с 3 283 души (1.5%) спрямо предходния месец, а в сравнение с юли 2016 г. броят им се свива съществено – с 47 216 лица (17.6%).

През юли 2017 г. работа са започнали общо 18 300 лица, от които 16 028 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 2 272 безработни, от които 573 са започнали работа по програми и мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 699 безработни лица.

15 698 са заявените свободни работни места в бюрата по труда, като 60,3% са в частния сектор. В сравнение с юли 2016 г. броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 440 броя или с 2,9%.

Най-много свободни работни места на първичния пазар през месеца са заявени от преработващата промишленост (4 933); търговията (2 600); административните и спомагателните дейности (1 638); образованието (1 310); строителството (963); хотелиерството и ресторантьорството (817); транспорта, складирането и пощите (582); селското, горското и рибното стопанство (491); държавното управление (491); операциите с недвижими имоти (432) и др.

Най-търсените професии според заявените работни места в бюрата по труда през месеца са учители, продавач-консултанти, работници в преработващата промишленост, оператори на стационарни машини и съоръжения, квалифицирани работници в производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни, неквалифицирани работници по събиране на отпадъци и сродни на тях, водачи на МПС и подвижни съоръжения, монтажници и др.

Коментари: 0