БНБ постигна под 2% доходност от управление на резервите

Централната банка разполага с 22.442 млрд. евро

БНБ постигна под 2% доходност от управление на резервите

Нетният доход от управлението на международните валутни резерви на БНБ през първото полугодие на тази година е 2.06%. Централната банка е успяла да спечели 396.35 млн. евро за шест месеца, а общата стойност на международни валутни резерви към края на юни е 22.442 млрд. евро, показва статистиката.

По компоненти нетният доход се състои от доход от инвестиции на брутните международни валутни резерви в оригинална валута (115.66 млн. евро), доход от валутен дисбаланс (275.86 млн. евро), дължащ се почти изцяло на промяна в цената на монетарното злато в евро и нетен финансов резултат по пасивите, който е положителен (4.83 млн. евро доход) в резултат от въведената от началото на януари 2016 г. нова политика по начисляване на лихвените проценти по свръхрезервите на търговските банки в БНБ и отрицателните пазарни лихвени проценти, които се начисляват по балансите на другите клиенти.

От 4 януари 2016 г. влезе в сила нова Наредба № 21 за задължителните минимални резерви на банките, според която БНБ прилага за свръхрезервите на банките лихвения процент по депозитното улеснение на ЕЦБ, когато този процент е отрицателен. БНБ прилага нулев лихвен процент за свръхрезервите, когато лихвеният процент по депозитното улеснение на ЕЦБ е положителен или нулев. Банките реагираха на промените, като през януари 2016 г. превишението на поддържаните резервни активи над изискуемите задължителни минимални резерви (ЗМР) по Наредба № 21 се понижи до 103.1% при 127.8% през декември 2015 г.

През февруари превишението над изискуемия минимум на резервни активи се повиши до 108.1%, след което се наблюдаваше тенденция към плавно понижение, като през юни то достигна 86.7%. Прилагането от БНБ на отрицателния лихвен процент по депозитното улеснение на ЕЦБ върху свръхрезервите на банките доведе до по-бързо предаване на ефектите от паричната политика, провеждана от ЕЦБ върху котировките на междубанковия паричен пазар у нас, вследствие на което се наблюдава съществено понижение при лихвените проценти във всички матуритети, търгувани между банките през първото полугодие.

Коментари: 0