Бюджетният излишък е 2.86 млрд. лв. към октомври

Министерството на финансите очаква по=големи разходи през ноември и декември и свиване на положителното салдо

Бюджетният излишък е 2.86 млрд. лв. към октомври
На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2018 г. да бъде положително в размер на 2.86 млрд. лв. (2.6% от прогнозния БВП).

Следва да се отбележи, че значителна част от планираните разходи за годината (основно капиталови разходи) се концентрират в последните месеци. Това е свързано с разплащане на извършената работа по реализирането на инфраструктурни и инвестиционни проекти, предвид строителния сезон и етапите за тяхното изпълнение. Освен това през есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи, разходите за издръжка и др. Поради тези фактори се очаква значителен ръст на разходите през последните месеци на годината и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък.

Приходите и помощите по КФП към октомври 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 32.61 млрд. лв. (85.3% от годишния разчет), като спрямо десетте месеца на 2017 г. се отбелязва ръст от 3.44 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3.06 млрд. лв. (10.9%). Увеличение се отчита и при постъпленията от помощи, които нарастват с 380 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2018 г. са в размер на 29.75 млрд. лв., което е 75.7% от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 26.67 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2018 г. от централния бюджет, възлиза на 909.6 млн. лв.
Коментари: 0