Четвъртокласниците минават първи през външно оценяване

Те ще се явят на 4 изпита, между които почти нямат почивка

Четвъртокласниците минават първи през външно оценяване

През външно оценяване тази година ще преминат първо четвъртокласниците. Националното външно оценяване ще започне с изпит по математика на 10 май.  На 12 май ще се проведе изпитът по Български език и литература, а само ден по-късно по „Човекът и природата“. Последният изпит ще е на 16 май по предмет „Човекът и обществото“.

Изпитването за всеки от учебните предмети е писмено, провежда се едновременно за учениците от всички паралелки от IV клас в училището, в което се обучават децата. Започва в 10.00 часа на определения ден, продължава един учебен час (40 минути), а за учениците със специални образователни потребности – два учебни часа.

Тестовете по математика, по Човекът и обществото и по Човекът и природата съдържат 16 задачи от затворен тип с три възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип. По български език и литература тестът включва диктовка, текст за четене с разбиране и 11 задачи към него. Максималният резултат за всеки от тестовете е 20 точки.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи. Оценките не се включват  при изчисляване на годишния успех на ученика. 

Четвъртокласниците ще трябва да се подготвят добре, тъй като почти нямат почивка между първите три изпита.

Коментари: 0