Четвъртокласниците са на матура по математика

Тестът съдържа 19 задачи, прави се за 40 мин.

Четвъртокласниците са на матура по математика

Днес се провежда външното оценяване по математика за учениците от четвърти клас.

Препитването започва в 10.00 часа и се провежда едновременно във всички паралелки и във всички училища. Времето, с което децата ще разполагат, е един учебен час от 40 минути, а учениците със специални образователни потребности – 2 учебни часа.

Тестът по математика съдържа общо 19 задачи – 16 от затворен тип с 3 възможни отговора, от които само един е верен, и 3 задачи от отворен тип.

С 1 точка се оценяват правилните отговори на задачите с избираем отговор и с 2 точки – задачите със свободен отговор, които изискват разбиране и прилагане на изучени знания.

След приключване на изпитването по съответния учебен предмет училищната комисия оценява писмените работи на учениците по критерии и изисквания, определени от Министерството на образованието и науката, и вписва броя точки върху писмената работа на ученика.

По график, определен от директора на училището, училищната комисия дава информация на учениците и родителите им за получените оценки на писмените работи.

Оценките не се включват при изчисляване на годишния успех на ученика. Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.

Останалите дати за националните външни оценявания за четвъртокласниците са: 12 май 2016 г. – Български език и литература; 13 май 2016 г. – Човекът и природата; 16 май 2016 г. – Човекът и обществото.

Коментари: 0