Студентите искат 5, но държавата ще гарантира 50 млн. лв. студентски заеми

При просрочия дълговете се събират от НАП с лихвите и съдебните разноски

Студентите искат 5, но държавата ще гарантира 50 млн. лв. студентски заеми

Снимка: Economic.bg/ Архив

Въпреки че през последните години броят и общата сума на отпусканите студентски кредити намалява, държавата не възнамерява да намали размера на общата гарантирана сума за въпросните заеми. От законопроект на Министерството на образованието и науката (МОН), публикуван за обществено обсъждане, става ясно, че и през тази година управляващите планират да гарантират кредити на студенти и докторанти в размер до 50 млн. лв. Докато миналата година общата сума, изтеглени студентски кредити, се е понижила до 5.4 млн. лв.

След окончателното приемане на законопроекта образователният министър Красимир Вълчев ще подпише от името на правителство отделни споразумения с всяка една от банките, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите по Закона за кредитиране на студенти и докторанти за издаване на държавната гаранция. Във всяко едно от споразуменията с банките ще се определя конкретният размер на държавната гаранция за съответната банка. При всички положения обаче гаранциите, поети към всички банки заедно, не може да надхвърлят 50 млн. лв.

Справка на сайта на МОН показва, че към днешна дата банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти, са „Алианц Банк България“, „Банка ДСК“, „Българо-американска кредитна банка“, „Инвестбанк“, „Първа Инвестиционна Банка“, „Райфайзенбанк“, „Юробанк България“.

През ноември миналата година данни, предоставени от Красимир Вълчев след въпрос на депутата от БСП Лало Кирилов, показаха, че студентските кредити, гарантирани от държавата, са все по-непопулярни в България. Намалява както броят им, така и общата им сума. Докато през 2010 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти са били отпуснати 2841 заема, то през тази година са били предоставени 460 кредита. Пикът при броя и сумата на отпуснатите средства е през 2011 г., но след това има постоянен спад.

Общо за периода 2010-2019 г. отпуснатите студентски кредити са почти 21 хил. броя. При общата сума на заемите през различните години се наблюдава т различни тенденции. В периода 2010-2015 г. тя постепенно нараства от 14.3 млн. лв. до 24 млн. лв. След това е отчетен срив на общата сума до 10.3 млн. лв. и до тази година тенденция на понижаване е продължила – сумата се е понижила до 5.4 млн. лв.

МОН обяснява, че гарантира отпусканите студентки кредити с цел да стимулира студентите и докторантите към постигане на високи академични резултати, тъй като след приключването на обучението им се увеличават шансовете за тяхната реализация на висококвалифицирани работни позиции, даващи им възможност за изплащане на натрупаните кредитни задължения. Това допринася за изпълнението на Национална цел 4 от националната програма за реформи на България (2012-2020) в изпълнение на стратегията на ЕС „Европа 2020“. Въпросната национална цел е за 11% дял на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. и 36% дял на 30-34-годишните със завършено висше образование.

Държавата погасява неизпълнените части от задълженията на кредитополучателите по Закона за кредитиране на студенти и докторанти и при настъпване на предсрочна изискуемост на кредита, в случаите когато кредитополучателите не си погасяват задълженията към банките. Броят на предсрочно изискуемите кредити от 2010 г. до 30 ноември 2019 г. е 1078. Общият размер на погасения от държавата дълг е 4.3 млн. лв. Общият размер на платените от държавата кредити за периода от 2010 г. до 30 ноември 2019 г. е 5.6 млн. лв.

Когато държавата изплати задълженията на кредитополучателите към банките, в нейна полза възниква правото да получи от тях всичко, което е платила за тяхна сметка, заедно със законната лихва от момента на плащането. Вземанията на държавата срещу кредитополучателите са частни държавни вземания и се установяват и събират от Националната агенция за приходите. От 2010 г. до 30 ноември 2019 г. Националната агенция за приходите е събрала от длъжниците сума в общ размер на 1.2 млн. лв. – главници, лихви и съдебни разноски, присъдени с изпълнителен лист.

Коментари: 0