Чуждите инвестиции са отрицателни в първото тримесечие на 2021 г.

Външните инвеститори изтеглят капитали от българските си дружества в посока компаниите майки

Чуждите инвестиции са отрицателни в първото тримесечие на 2021 г.

Снимка: Economic.bg/Архив

2609 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България в първото тримесечие на 2021 г. са отрицателна величина. Данните на Българската народна банка показват, че в периода януари–март от страната са изтекли чужди капитали на стойност 28 млн. евро. Основната част от това оттегляне (47 млн. евро) се е случило през март, докато през февруари има положителен поток. Ако се направи сравнение със същия период на миналата година, което не е напълно коректно заради вече направените от БНБ ревизии на данните, тогава е имало 341 млн. евро положителни инвестиции.

През тази година единствените вложения на чуждестранни инвеститори са от реинвестирана печалба. За сметка на това дъщерните дружества са започнали да връщат заемите си към компаниите майки в чужбина и да разпродават дялов капитал.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 134.2 млн. евро за януари – март 2021 г. Той е по-малък с 99.1 млн. евро от този за януари – март 2020 г., който е отрицателен в размер на 35.1 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 490.4 млн. евро, при положителна стойност от 347.1 млн. евро за януари – март 2020 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 384 млн. евро, при положителна стойност от 29 млн. евро за януари – март 2020 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – март 2021 г. са от Нидерландия (187.3 млн. евро) и Франция (144.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Обединеното кралство (240.1 млн. евро) и Русия (147.9 млн. евро).

Коментари: 0