Държавата ще извърши преброяване на земеделските стопани

Кампанията ще стартира през 2020 г. и има за цел да осигури актуална статистика в сектора

Държавата ще извърши преброяване на земеделските стопани

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

През 2020 г. ще се извърши преброяване на земеделските стопани и стопанства в България. Това стана възможно с приемането на нов Закон за преброяване на земеделските стопанства, приет окончателно днес от Народното събрание. Целта е да се изготви актуална статистика за броя и структурата на стопанствата, след което да се усъвършенства държавната политика в областта на земеделието.

Ще се събират данни за земеделското стопанство и неговите стопани и управители, както и информация за ползваната земя, отглежданите животни, ползваната земеделска техника, работната сила и др.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне в 8.00 ч. на 1 септември 2020 г. и ще приключи в 20.00 ч. на 18 декември 2020 г. От 8.00 ч. на 1 септември до 24.00 ч. на 18 септември анкетирането ще се извършва онлайн, а от 19 септември до 18 декември – от анкетьор чрез интервю.

Контролът върху изчерпателността на събраната информация и за точността при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането.

Физическите лица, които откажат да предоставят съответните данни, ще се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци санкциите ще са от 3000 до 6000 лв.

За провеждането на преброяването ще бъде създадена Централна комисия по преброяването като временен орган, чийто председател ще бъде представител на Министерството на земеделието, храните и горите, а зам.-председател  - представител на Националния статистически институт. Членове на комисията ще бъдат представители на МЗХГ, МРРБ, неправителствени организации в земеделието и представители на организации на работодатели и работници. До края на 2021 г. комисията трябва да представи доклад на земеделския министър и на председателя на НСИ за извършеното преброяване.
Коментари: 0