Държавата вкарва камери в акцизните складове

Разширява се обхватът на услуги, при които фискалният бон може да е електронен

Държавата вкарва камери в акцизните складове

Снимка: Economic.bg/Красимир Свраков

Министерският съвет одобри днес промените в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), в които е предвидено задължително въвеждане на видео наблюдение в данъчните складове, в които се произвеждат и складират бензин, газьол, керосин и др. Задължителни камери трябва да има и там, където са разположени дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилати.

Ако Народното събрание одобри предложенията на правителството, видеокамерите ще трябва да бъдат монтирани на всички места, през които в обектите влизат или ги напускат транспортни средства, както и да имат възможност за разпознаване на номера за идентификация на транспортните средства.

В мотивите към решението се посочва, че видеонаблюдението ще осигури дистанционно наблюдение от контролните органи на процесите по въвеждане и извеждане на тази група акцизни стоки от данъчните складове, спрямо които е налице необходимост от завишаване на контрола, като се сведе до минимум възможността за неправомерно извеждане на акцизни стоки от данъчните складове.

С промените в ЗАДС се задължават освободените от акциз крайни потребители (ОАКП) да използват автоматизирана система за отчетност. Когато в обектите на ОАКП се използват бензин, газьол, керосин и др. за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление, се въвежда задължение те да използват средства за измерване и контрол, а автоматизираните им системи за отчетност да позволяват извършването в реално време на контрол на количествата енергийни продукти, които ще се получават или използват в обекта, както и суровините, материалите, произведените или складираните стоки.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с които се разширява обхватът на услуги, при които фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, и услугите се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване.

Предложението обхваща всички услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване, като изрично се изключва предоставянето на услуги по обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута.
Коментари: 0