Държавният дълг нараства със 7,98 млрд. лв. през 2014 г.

България все още е сред страните с най-ниска задлъжнялост в ЕС

Държавният дълг нараства със 7,98 млрд. лв. през 2014 г.
212 ~ 2 мин. четене
Автор: Наталия Николаева

България запазва водещо място сред страните с най-ниска задлъжнялост в ЕС и през 2014 г., сочи Обзор на държавния дълг, публикуван на сайта на Министерство на финансите.

Съгласно предварителните годишни данни за 2014 г. на Евростат показателят „консолидиран дълг на сектор държавно управление към БВП ” е 27,6 %, което нарежда България на трето място след Естония (10,6 %) и Люксембург (23,6 %). На дъното са Гърция, Италия и Португалия. Дългът на България е значително под средното ниво на ЕС (86,8 %) и на еврозоната (91,9 %). Оставаме и далеч под максимално допустимата според маастрихския критерий за конвергенция граница от 60 %.

Номиналният размер на държавния дълг на България към края на 2014 г. е 22,1 млрд. лв., от които 13,85 млрд. лв. е външен, а 8,25 млрд. лв. е вътрешен.  Тази сума е със 7,98 млрд. лв. повече в сравнение със стойността на държавния дълг през миналата година, става ясно от отчета на ведомството.

За 2014 г. съотношението „държавен дълг към БВП” е 26,9 % при 17,6 % към края на декември 2013 година. Това е най-голямото нарастване за последните години.

Общият размер на извършените през годината плащания по държавния дълг възлиза на 4343.7 млн. лв., или с 876.0 млн. лв. повече в сравнение с плащанията през предходната година. Платените главници са в размер на 3803.4 млн. лв., или с 988.1 млн. лв. повече, а платените лихви – в размер на 540.2 млн. лв., или със 112.1 млн. лв. по-малко в сравнение с изплатените през 2013 г.

В структурата на държавния дълг относителният дял на вътрешния държавен дълг е 37.3%, а на външния – 62.7%, при съответно 44.5% и 55.5% през 2013 г. Регистрираното увеличение на дела на външния държавен дълг към края на годината се дължи основно на преобладаващото заемане на средства от външните пазари.

Към края на 2014 г. 90.9% от държавния дълг са деноминирани в евро и в левове. В сравнение с предходната година дългът в евро се увеличава и достига до 70.1% от общия размер на държавния дълг, което представлява увеличение с 14.7 пр.п. спрямо 2013 г. В същото време задълженията в левове, щатски долари и други валути намаляват съответно до 20.8%, 8.4% и 0.7%.

Делът на държавните заеми, в т.ч. държавните инвестиционни заеми, бележи увеличение до 33.1% спрямо края на 2013 г. като резултат от успешно проведената през декември операция по поемането на мостов заем Bridge to bond loan.

През годината се очертава приоритетно поемане на задължения с фиксирана лихва, като делът им достига 92.4%. Целта е да се гарантира по-добра предвидимост при осигуряването на необходимите бюджетни средства за тяхното обслужване. Дългът с плаващи лихви намалява спрямо края на предходната година с 5.4 пр.п., като достига до 7.6% от общия размер на държавния дълг.

Съотношението „лихвени разходи /БВП“ намалява спрямо 2013 г. и към края на 2014 г. достига 0.7%. Респективно за същия период лихвените разходи представляват 1.8% от общите бюджетни разходи, което е намаление от 0.5 пр.п. в сравнение с 2013 г.Подкрепи Economic.bg