Ниските цени свиха доходите на предприемачите в селското стопанство

Обемите на продукцията в сектора също бележи понижение

Ниските цени свиха доходите на предприемачите в селското стопанство
Доходите на предприемачите в селското стопанство са намалели с 16.4% през 2016 г. спрямо предходната година. Това показват предварителните икономически сметки на Националния статистически институт (НСИ) за сектора. От разбивката по сектори се вижда, че огромна част от по-ниския доход се дължи на срива при цените на селскостопанската продукция, и най-вече при зърнените култури.

Така например цената на соята е паднала с близо 40% през 2016 г. Царевицата за зърно е поевтиняла с около 15%, а за селаж – с 25%. Стойността на слънчогледа е с 5% по-ниска.

Крайната продукция по базисни цени от отрасъл „Селско стопанство“ през 2016 г. възлиза на 7 36 млрд. лв., което е с 6.7% по-малко в сравнение с предходната година. Намалението се дължи повече на спад в цените - с 5.6%, и по-малко на спад в обемите - с 1.2%. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 4.96 млрд. лв. и отбелязва намаление спрямо 2015 г. с 3.5%. Намалението е в резултат на спад в цените - с 5.7%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в обемите - с 2.4%. Продукцията в животновъдството е 1.74 млрд. лв. и намалява спрямо 2015 г. с 14.3%. Намалението се дължи както на спад в цените, така и на спад в обемите.

Стойността на разходите за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2016 г., достига 4.4 млрд. лв., което е с 6.8% по-малко от предходната година. Намалението се дължи почти поравно на спад в цените и в обемите.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2016 г., достига 2.96 млрд. лв. и е с 6.6% по-ниска от 2015 г. Намалението се дължи изцяло на понижение в цените - с 8.8%, което не може да бъде компенсирано от увеличението в обемите - с 2.4%.
Коментари: 0