Допълнителни банкови клонове очакват вложителите в КТБ

Те ще бъдат обслужвани от 150 филиала на ДСК и 54 на Уникредит, съобщиха от двата трезора

Допълнителни банкови клонове очакват вложителите в КТБ
212 ~ 3 мин. четене

От 4 декември 2014 г. Банка ДСК започва изплащането на гарантираните суми на вложителите в КТБ по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките в повече от 150 свои поделения, съобщават от банката. 

Разпределението на клиентите за получаване на техните средства е направено от Фонда за гарантиране на влоговете в банкиране (ФГВБ) според последната цифра на ЕГН — за физическите лица, и последната цифра на ЕИК или БУЛСТАТ — за юридическите лица. Банка ДСК ще обслужва вложителите на КТБ, чието  ЕГН/ЕИК завършва  с цифра  „0“.

Вложителите в КТБ ще могат да се разпоредят с гарантираните средства от понеделник до петък в работното време на избрания от тях офис на Банката. Списъкът на офисите на Банката, в които ще се обслужват вложителите  и тяхното работно време,  са публикувани на корпоративната страница на Банка ДСК (www.dskbank.bg) и от 27 ноември 2014 г. ще бъдат налични и в клоновата мрежа на Банката.

От началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., всеки вложител в КТБ с гарантиран размер на своите сметки и влогове  ще получи достъп до целия размер на подлежащата му за изплащане сума.

За да реализира това свое право, вложителят  следва да посети избрания от него офис от списъка, публикуван на сайта на Банката и наличен във всяко поделение,  където е необходимо  да представи следните документи:

- за физическите лица – валидна лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице;

- за юридическите лица, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписвания– ЕИК, документ за самоличност на представляващия/щите го лица ;

- за юридически лица, които не подлежат на вписване в Търговския регистър - Удостоверение за актуално правно състояние в оригинал, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди явяването на лицето за получаване на гарантирания размер на влога и документ за самоличност   

- Декларация по чл.10, ал.4 от Наредба № 23 на БНБ по образец, наличен в клоновата мрежа на Банката и на нейната корпоративна страница (в 2 бр.). Не е необходима нотариална заверка на Декларацията, освен в случаите, в които упълномощено лице представлява титуляря на влога.

Вложителят разполага със следните възможности за разпореждане с гарантираната сума:

- да   си открие сметка в Банка ДСК и да получи сумата по нея;

- да нареди превод на сумата по посочена от него сметка в Банка ДСК или друга банка.;

- да изтегли парите в брой. Суми над 3 000 лв. могат да се заявяват за теглене 2 (два) работни дни предварително в определените за изплащане на сумите поделения. За суми над 20 000 лв., изтеглени в кеш, се изисква освен задължителна заявка и осигурена охрана от страна на клиентите.

При разпореждане със сумите вложителите следва да имат предвид унифицираната тарифа за таксите за обслужване на вложителите на КТБ, която ще могат да намерят на уебсайта на ФГВБ в секцията за изплащане на влоговете в КТБ. Междубанков превод през БИСЕРА (еднократно) е без такса за вложителите, както и откриването на сметка в лева.

Гарантираните суми от влогове в чуждестранна валута се изплащат в левове според валутните  курсове на БНБ, валидни за началния ден на изплащането (4 декември 2014 г.).

Вложителите могат да се разпореждат с гарантираните си суми в срок до 5 години, считано от 4 декември 2014 г.

На 4 декември 54 филиала на УниКредит Булбанк ще имат готовност да изплащат определените от Фонда за гарантиране на влоговете суми на вложителите в КТБ, чиито последни цифри от ЕГН за физически лица и ЕИК за юридически лица са съответно 5 или 6.

Седмица преди началото на процеса УниКредит Булбанк увеличава броя на предварително определените клонове. Така на разположение на клиентите ще са 16 филиала в София и 38 в страната. Пълен списък с филиалите, техните адреси и работно време е достъпен за всички заинтересовани на официалния сайт на УниКредит Булбанк. Изплащането на депозитите ще се извършва в работните дни от седмицата. В специално създадената секция на уебсайта могат са посочени и всички необходими документи за получаване на депозита. 

Подкрепи Economic.bg