ЕК дава допълнителна подкрепа за земеделците срещу последиците от сушата

Настоящата продължителна суша в няколко държави от ЕС има значително въздействие върху производството на обработваеми култури и фуражи

ЕК дава допълнителна подкрепа за земеделците срещу последиците от сушата
1416 ~ 3 мин. четене

Европейската комисия подпомага земеделските стопани в Европа това лято, тъй като те се борят с трудностите, пред които са изправени поради изключителната суша.

Земеделските стопани ще могат да получат предварително полагащите им се преки плащания и плащания за развитие на селските райони, както и ще им се предостави по-голяма гъвкавост за използване на земи, които при нормални условия не биха били използвани за производство, за да могат да осигурят прехрана на животните си.

Настоящата продължителна суша в няколко държави от ЕС има значително въздействие върху производството на обработваеми култури и фуражи, което от своя страна може също така да има отражение върху доброто състояние на животните. Освен това намаляването на фуражите има конкретни последици за доходите на животновъдите, тъй като ще доведе до увеличение на производствените им разходи при недостиг на фуражи по-късно през годината.

В допълнение на съществуващото законодателство в рамките на общата селскостопанска политика бяха взети две конкретни решения за подпомагане на земеделските стопани, за да се справят с последиците от сушата:

  • по-големи предварителни плащания: земеделските стопани ще могат да получат до 70% от полагащите им се преки плащания и 85% от плащанията за развитие на селските райони още от средата на октомври 2018 г. вместо да чакат до декември, за да разполагат с финансови ресурси;
  • дерогации от конкретни изисквания за екологизиране, а именно правилата за диверсификация на културите и за екологично насочени площи във връзка с оставената под угар земя, за да е възможно използването на тази земя за производството на фуражи. Разглежда се също така приемането на още
  • дерогации от изискванията за екологизиране, за да могат земеделските стопани да разполагат с повече гъвкавост при производството на фуражи. Тези мерки ще са от особена полза за животновъдите.

Съгласно съществуващите правила за държавната помощ в областта на селското стопанство може да се предостави помощ в размер до 80 % от щетите, причинени от суша (или до 90 % в районите с природни ограничения), при спазване на определени конкретни условия. Във връзка със закупуването на фуражи може да се кандидатства за помощ на основание материални щети или загуба на доходи.

Компенсации за щетите могат също така да се предоставят без необходимост от уведомяване на Комисията (т.нар. „помощ de minimis“). Държавите членки могат да предоставят помощ в размер до 15 000 евро на земеделски стопанин за период от три години.

Що се отнася до развитието на селските райони, сегашното законодателство в областта на ОСП предвижда широк кръг от възможности:

когато държава членка признае сушата за „природно бедствие“, тя може да предостави подкрепа до 100 % за възстановяване на потенциала за селскостопанско производство, загубен поради сушата.

Средствата могат да се използват за инвестиции, като повторно засяване на пасища например. Тази мярка може да се прилага със задна дата;

  • земеделските стопани могат да уведомяват съответните си национални органи за случаите на извънредни обстоятелства и държавите членки могат да ги освободят от задълженията по различни схеми. Например земеделските стопани могат да получат разрешение да използват буферните ивици за отглеждане на фуражи;
  • държавите членки могат да подпомагат земеделските стопани чрез инструменти за управление на риска. Например те могат да предоставят финансови средства на взаимоспомагателни фондове за изплащане на финансови компенсации на засегнатите земеделски стопани. Също така земеделските стопани, които загубят доходи в размер над 30% от средните си годишни доходи, ще получат финансова компенсация.

Държавите членки имат възможността да внасят един път годишно изменения в програмата си за развитие на селските райони, за да се включи някоя от мерките, посочени по-горе.

В допълнение към тези мерки и към непрекъснатия мониторинг на положението във връзка със сушата и последиците от нея, който се осъществява с помощта на европейските спътници, Комисията е във връзка с всички държави членки, за да може да получава актуална информация за отражението, което имат пролетните и летните суши върху земеделските стопани. Информацията, поискана до 31 август, ще се използва за оценка на адекватността и целесъобразността на реакцията на Комисията и за информиране за всички решения във връзка с изменението на вече предприетите мерки или за допълнителни мерки, които могат да се счетат за подходящи.

Запишете се за нашия бюлетин


Подкрепи Economic.bg