ЕК открива три наказателни процедури срещу България заради околната среда

Страната ни разполага с два месеца, за да изпълни предписанията

ЕК открива три наказателни процедури срещу България заради околната среда

Снимка: Pixabay

Европейската комисия открива три наказателни процедури срещу България в областта на околната среда. Комисията днес излезе с предписания към България и други страни членки в ЕС, свързани с околната среда, висшето образование, транспорта и правосъдието. 

Страната ни е призована да спази задълженията си за докладване за състоянието на околната среда в морските води, предвидени в Рамковата директива за морска стратегия. България не е представила доклада в определения срок и сега разполага с два месеца, за да го направи, се посочва в съобщението.

По втората процедура ЕК приканва България, Хърватия, Франция, Холандия и Полша да приведат законодателството си за оценката на въздействието върху околната среда в съответствие с новите европейски изисквания. Според правилата, преди да получат разрешение, обществените и частните проекти подлежат на оценка за въздействието им върху околната среда. 

Комисията отправя искане към България, Латвия, Литва и Полша да обменят информация за околната среда съгласно европейските изисквания. Правилата обхващат 34 теми за пространствените данни - от географски характеристики и мрежи за превоз, до уязвими природни зони и географското разпространение на различни болести. Тези правила влязоха в сила през 2007 г. и пълното им прилагане трябва да завърши до 2021 година. България не е предоставила никакви масиви от пространствени данни и не е изпълнила задълженията си. 

България е призована още да въведе правилно в националното си законодателство правилата на ЕС за управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии. Правилата целят да се предотвратят или намалят неблагоприятните последици от този вид отпадъци върху околната среда и особено върху водата, въздуха, почвата, животните и растенията, както и да се намалят заплахите за здравето на хората, произтичащи от управлението на тези отпадъци. Българското законодателство засега не отговаря на тези разпоредби. Тъй като от април 2017 г. насам не е постигнат достатъчен напредък, ЕК е решила да изпрати допълнително мотивирано становище. 

ЕК продължава и наказателните процедури за прилагането на правилата за автоматично признаване на дипломи. Комисията е изпратила мотивирани становища на 24 държави, сред които и България, за несъответствието на тяхното национално законодателство с европейските правила за признаването на професионалните квалификации. Правилата за признаването на професионалните квалификации бяха променени през 2013 г. и трябваше да бъдат приложени в националното законодателство до 18 януари 2016 година.

Европейската комисия поиска и от България да въведе изцяло правилата на ЕС за проверките на търговските превозни средства край пътя. През 2014 г. държавите в ЕС се споразумяха да въведат тези правила в националното си законодателство до 20 май 2017 година. Засега България е въвела правилата частично. 

Комисията е предписала на България и на още 12 страни да въведат изцяло правилата на ЕС за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления, независимо от тяхното гражданство и от това къде в ЕС е извършено престъплението. Правилата дават на жертвите ясни права на достъп до информация, на участие в наказателното производство и на подкрепа и защита. По силата на правилата уязвимите жертви могат да получат допълнителна защита при наказателното производство. 

България разполага с два месеца, за да изпълни предписанията, съобщават от ЕК.
Коментари: 0