Финансират изследвания на млади учени след конкурс

Средствата са от Фонд „Научни изследвания“ за 10 направления

Финансират изследвания на млади учени след конкурс

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания“ стартира два конкурса - за финансиране на фундаментални научни изследвания и за млади учени – 2016 г., както и конкурс за определяне на управител на фонда.

Целта на конкурсите за фундаментални научни изследвания и за млади учени е да насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните области:

1)        Биологически науки;

2)        Математически науки и информатика;

3)        Медицински науки;

4)        Науки за земята;

5)        Обществени науки;

6)        Селскостопански науки;

7)        Технически науки;

8)        Физически науки;

9)        Химически науки;

10)      Хуманитарни науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г. е 18 000 000 лв., от които 9 000 000 лв. (50% от общия размер) за първия етап на проектите. Най-висок бюджет е заложен за проекти в областта на техническите науки (3 060 000 лв.) и физическите науки (2 160 000 лв.). 

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени – 2016 г. е 800 000 лв., от които 400 000 лв. (50 % от общия размер) за първия етап на проектите.

Проектните предложения  се представят до 17.00 часа на 05.09.2016 г. в деловодството на Фонд "Научни изследвания": гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 239Б, ет.3, на хартиен и електронен носител.

Кандидатите могат да са акредитирани висши училища и научни организации. Изискването е те да са пряко отговорни за изпълнението на проекта, а не да действат като посредници и да извършват дейностите от свое име и за своя сметка.

Кандидатите трябва да извършват фундаментални научни изследвания и дейността им да е изцяло с нестопански характер. Ако извършват стопанска и нестопанска дейност, то те трябва да са ясно разграничени, както и начинът им на организация да позволява проследяване на приходите и разходите, свързани с тяхното изпълнение, вкл. чрез воденето на аналитична счетоводна отчетност. Когато кандидатът упражнява стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно въз основа на последователно прилагани принципи за осчетоводяване на разходите, които могат да бъдат обективно оправдани.

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи ще бъдат използвани само за нестопански дейности и предоставеното финансиране няма да се използва за какъвто и да било вид стопански дейности, включително и в случаите:

-         научни изследвания по договор с предприятия/отрасъл;

-         консултантски или други услуги, предоставяни на предприятия/отрасъл;

-         отдаване под наем на активите (инфраструктурата/оборудването).

По процедурата за фундаментални научни изследвания кандидатите могат да участват съвместно с партньори.

Условията за допустимост на кандидатите са приложими и към всеки участник в Обединението.

Бенефициентите могат да възложат някои дейности на изпълнители по реда на ЗОП. Изпълнителите в процедури по възлагане дейности по изпълнението на проекта не са партньори.

Кандидатите ще бъдат проверявани и ще връщат финансиране, ако включват в проектите дейности, които вече са финансирани от други източници. Недопустимо е участие на проекти, които не включват фундаментални изследвания или дейности, започнали преди подписване на договор за финансиране.

По процедурата за млади учени кандидатите не могат да участват съвместно с други допустими кандидати (партньори).

Управителният съвет на фонда обяви и конкурс за управител, като към кавдидата има изискване да притежават най-малко 3 години опит на управленска длъжност в научна организация или във висше училище или негово звено, или в управление на проекти, или програми (като ръководител на проект или координатор на български колектив на международен проект) в областта на научните или научно-приложните изследвания, или в мониторинг и контрол на проекти или програми в областта на научните или научно-приложните изследвания. Бъдещият управител на фонда трябва да познава нормативната уредба и националните стратегически документи, свързани с финансиране на научни изследвания и дейността на фонда, да притежава основни компютърни умения за работа с офис приложения и да ползва английски език.

За поста не могат да кандидатстват ректори, заместник-ректори и декани на факултети във висшите училища; председател, заместник-председател и научен секретар на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия. Ограничение има и за директор и заместник-директор на научни институти, на националните центрове по проблемите на общественото здраве или ръководител на други научни организации и техните заместници; ръководител или член на научен колектив на текущи проекти, които са финансирани от ФНИ. До конкурса не се допускат и хора, причинили виновно имуществени вреди на фонда.

Пълната информация за конкурса и процедурите за кандидатстване и за конкурса за управител може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“ http://www.fni.bg

Коментари: 0