Фирмените документи с холограмни стикери

От 1 януари Агенцията по вписванията ще издава удостоверения с по-висока защита

Фирмените документи с холограмни стикери

Холограмни стикери за документи ще издава от 1 януари 2015 г. Агенция по вписванията , съобщават от ведомството.

С цел по-висока степен на защита на издаваните от агенция по вписванията документи и ограничаване възможностите за тяхното манипулиране и фалшифициране, от 1 януари 2015 г. ще бъдат полагани холограмни стикери върху следните документи, издавани от агенцията: удостоверения за вписани обстоятелства, издавани от Търговския регистър: удостоверения за актуално състояние; удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел ликвидация; удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел несъстоятелност; всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат.

Удостоверения и документи, издавани от Имотния регистър: заверени преписи на актове; удостоверения за вещни тежести; удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията. Удостоверения от регистър БУЛСТАТ: удостоверения за вписани обстоятелства. Удостоверения от РИОС: удостоверение за наличие на режим на имуществени отношения на съпрузите. Поставянето на холограмните стикери ще бъде безплатно за бизнеса и гражданите.

Освен това от 1.01.2015 г. Агенция по вписванията облекчава бизнеса и гражданите, като осигурява безплатно ползване на SMS-уведомяването. Опитите за злоупотреби по отношение фирмените дела на търговците наложиха провеждането на работна среща с министър-председателя на Република България Бойко Борисов. На срещата бяха дискутирани мерките, които спешно трябва да бъдат взети в защита на търговците и гражданите.

Поради недостатъчната популярност на услугите, които Агенция по вписванията предоставя с цел превенция срещу посегателства от страна на недобросъвестни лица по отношение на бизнеса и гражданите, както и изключително ниският процент на ползвателите на тези услуги /едва 1% от общия брой действащи фирми/, по предложение и съгласувано с министър-председателя г-н Бойко Борисов и с министъра на правосъдието г-н Христо Иванов, от 1 януари 2015 г. услугите "SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър" и "SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)" ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители на Търговския и Имотния регистри – представляващият търговеца, вписан в Търговския регистър и собственика на имота за Имотния регистър. 

Стойността на услугата, която ще бъде обявена чрез публична покана, е в размер до 50 000 лв. годишно /до 20 000 лв. за Търговския регистър и до 30 000 лв. за Имотния регистър/, и ще се поема от бюджета на Агенцията.

Агенция по вписванията продължава своята работа по надграждане на Регистър Булстат - осигурено е финансиране за усъвършенстване на регистъра чрез два спечелени проекта по ОПАК, чиято дейност ще бъде завършена през 2015 г., направени са предложения и за законови промени в Регистър Булстат.

Коментари: 0