140 хил. лева за развитие на туризма се пренасочват за заплати на чиновници

Така обаче не се изменят общите разходи на ведомството на Николина Ангелкова

140 хил. лева за развитие на туризма се пренасочват за заплати на чиновници

Министерският съвет одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.

Разходите по показател „Персонал“ по бюджетна програма „Администрация“ се увеличават със 140 000 лв. за сметка на същия показател по бюджетна програма „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“.

С акта не се изменя общият размер на разходите по бюджета на Министерство на туризма, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и последващите промени на основание Закона за публичните финанси.

Коментари: 0