Икономисти и ИТ специалисти с най-високи заплати

По данни на НСИ средната заплата у нас за юни е 868 лв.

Икономисти и ИТ специалисти с най-високи заплати
5674 ~ 3 мин. четене
Автор: Александра Сотирова

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица към края на юни 2015 г. се увеличават с 80.9 хил., или с 3.6% спрямо края на март 2015 г., като достигат 2.31 милиона. Средната месечна работна заплата за април 2015 г. е 897 лв., за май - 873 лв., и за юни - 868 лева.

Спрямо края на първото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 58.7%, "Култура, спорт и развлечения" - с 10.4%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.2%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 2.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.5 и 16.9%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2015 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения” - 1 974 лева

• „Финансови и застрахователни дейности” - 1 645 лева

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 604 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство” - 568 лева

• „Други дейности” - 619 лева

• „Административни и спомагателни дейности” - 665 лева.

В края на юни 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 10.2 хил., или с 0.4% повече в сравнение с края на юни 2014 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.0 хил., "Преработваща промишленост" - с 5.1 хил., и "Строителство" - с 2.8 хиляди.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на юни 2015 г. спрямо края на юни 2014 г. има в икономическа дейност "Административни и спомагателни дейности" - с 4.6 хил., а в проценти - в "Операции с недвижими имоти" - с 4.9%.

През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата e 879 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2015 г. с 2.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - със 7.5%, "Образование" - с 6.6%, и "Строителство" - с 4.0%.

През второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.6% спрямо второто тримесечие на 2014 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Административни и спомагателни дейности" - с 16.5%, "Култура, спорт и развлечения" - с 14.2%, и "Професионални дейности и научни изследвания" - с 12.7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 3.5%, а в частния сектор - с 9.2%.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.

Подкрепи Economic.bg