Индустрията расте, строителството се стабилизира

Оборотът на вътрешната търговия се повишава, отчита анализ на Райфайзенбанк

Индустрията расте, строителството се стабилизира

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към април.

Анализаторите на банката отчитат, че според експресните оценки на Националния статистически институт (НСИ), БВП на страната нараства с 2.9% на годишна база. От страна на търсенето, крайното потребление регистрира растеж от 2.4% в сравнение с първото тримесечие на 2015 г, докато бруто образуването на основен капитал, износът и вносът намаляват съответно с 3.9%, 0.3% и 2.8%.

От страна на производството, към февруари 2016 г. индексът на индустриалното производство слабо се повиши - до 107 пункта, или почти без промяна спрямо януари (106.5 пункта). „В сравнение с февруари 2015 г. обаче, индексът бележи по-сериозен ръст от 2.8%, въпреки понижените разходи за придобиване на дълготрайни активи в промишлеността миналата година. Анкета на НСИ показва, че плановете на промишлените предприятия през 2016 г. са за свиване на инвестициите на годишна база с 4.2%“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

През февруари темпът на спад на строителството се понижи до -1.0% на годишна база (-13.2% за януари). Спадът отново бе следствие от свиване както при сградното строителство (-1.0%), така и при гражданското и инженерното (-0.9%). През януари и февруари не се наблюдаваше и типично доброто представяне на цивилното и инженерно строителство.

За единадесети пореден месец, през февруари оборотът на вътрешната търговия се повиши на годишна база – с 3.9%. Ръст се наблюдаваше и в трите сегмента. Така продажбите на автомобили и мотоциклети реализираха ръст от 25.7%, търговията на дребно се увеличи с 4.0%, а оборотът на търговията на едро нарасна с 1.8%.    

Анализът на Райфайзенбанк отчита, че към февруари бюджетното салдо остана положително (915.2 млн. лв.), като положителният баланс от януари (991.6 млн. лв.) слабо се понижи. Подобно на бюджет 2015, и за първите два месеца на 2016 г. приходите на държавата нараснаха значително повече от разходите. „Така за първите два месеца на годината се наблюдаваше ръст на приходите с 15.9%, докато разходите спаднаха с 4.7%. От страна на приходите ръстът се движеше от данъците, а свиването на разходите - от съкращаване на капиталовите разходи и нетния прираст на капиталовия резерв“, обясни Калчев

През февруари публичният дълг се задържа приблизително на нивото си от януари и достигна 22.7 млрд. лв. Спрямо предходния февруари той отчита нарастване с 946 млн. лв. или с 8.9% на годишна база. В общото нарастване на публичния дълг, вътрешният дълг намаля за периода с 602.8 млн. лв. на годишна база, докато външният се увеличи с 1.5 млрд. лв. до 15.4 млрд. лв. През март България емитира нов държавен дълг на международните пазари за 2 млрд. евро в рамките на средносрочната дългова програма. Бяха емитирани два транша с фиксиран доход: 7 и 12-годишни книжа, на рекордно ниски нива – купони от 1.875% и 3.0%. Новият дълг ще бъде използван за рефинансиране на стар дълг и бюджетен дефицит.
Коментари: 0