КЗК обвинява „Енерго-Про Продажби“ в злоупотреба с господстващо положение

Компанията отказала необосновано да изкупува зелен ток

КЗК обвинява „Енерго-Про Продажби“ в злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Енерго – Про Продажби“ АД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща необоснован отказ за сключване на дългосрочен договор за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по определената от КЕВР преференциална цена, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

Производството установи, че изкупуването на електроенергия от ВЕИ по преференциални цени е регулирано от секторните нормативни актове, като съгласно изискванията на действащото законодателство „Енерго - Про Продажби“ АД е задължено да изкупува произведената електрическа енергия от ВЕИ, въз основа на дългосрочни договори и по преференциални цени, определени от КЕВР, в случаите когато произведената електрическа енергия подлежи на задължително изкупуване по реда на чл. 31 от ЗЕВИ.

В конкретния случай, след сключването на Договор за достъп между „Енерго - Про Мрежи“ АД и „Нурмет 1“ ЕООД, молителят подава до „Енерго - Про Продажби“ АД искане за сключване на Договор за изкупуване на ел.енергия, произведена от ФвЕЦ, с. Паисиево, но получава отказ, мотивиран с преценката на крайния снабдител за наличието на нарушение в процедурата за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Вземайки предвид действащата нормативна уредба, настоящото състояние на пазара за производство на електроенергия от ВЕИ, както и тенденциите за бъдещото му развитие, КЗК е направила заключение, че отказът на „Енерго - Про Продажби“ АД да сключи Договор за изкупуване на произведената от ФвЕЦ на „Нурмет 1“ ЕООД електрическа енергия е обективно необоснован, като разглежданото поведение на електроснабдителното дружество е в състояние да увреди конкурентната структура на пазара на свободна търговия на ел.енергия в дългосрочен план, както и да засегне интересите на потребителите.

Определението не подлежи на обжалване. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката, имат право в 30-дневен срок да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Коментари: 0