Инвестиционните фондове с активи за 2,410 млрд. лв.

Данните на БНБ са към края на юни 2015 година

Инвестиционните фондове с активи за 2,410 млрд. лв.
288 ~ 6 мин. четене
Към края на юни 2015 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 2 410.9 млн. лева. Техният размер се увеличава с 350.3 млн. лева (29.6%) в сравнение с юни 2014 г. (1860.6 млн. лева) и с 86 млн. лева (3.7%) спрямо март 2015 г., сочи статистиката на БНБ.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2015 г. е 5.6%, при 4.4% от БВП към юни 2014 г. 

1. Размер и структура на активите 

Към края на юни 2015 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1 040.6 млн. лева, като спрямо същия месец на 2014 г. те се увеличават с 210.1 млн. лева (25.3%). В сравнение с март 2015 г. (859 млн. лева) активите нарастват със 181.6 млн. лева (21.1%). 

Към края на второто тримесечие на 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 155.9 млн. лева (64.5%) до 397.7 млн. лева при 241.8 млн. лева към юни 2014 г., а активите на балансираните фондове се увеличават с 86.9 млн. лева (69.9%) до 211.2 млн. лева при 124.3 млн. лева към края на юни 2014 г. Спрямо март 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват със 122.7 млн. лева (44.6%), а на балансираните фондове се повишават със 74.4 млн. лева (54.4%). 

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 33.1 млн. лева (7.2%) до 429.9 млн. лева към юни 2015 г. при 463 млн. лева към края на юни 2014 г. В сравнение с март 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 15.6 млн. лева (3.5%). 

Към края на юни 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял – 41.3% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 55.8% към юни 2014 г. и 51.9% към март 2015 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38.2% от общата сума на активите към юни 2015 г. при относителен дял от 29.1% към юни 2014 г. и 32% към март 2015 г. По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. депозитите намаляват с 58.5 млн. лева (14.6%) до 343.1 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 156.4 млн. лева (73.4%) до 369.4 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, се повишават със 91.7 млн. лева (59.1%) до 246.8 млн. лева. В сравнение с март 2015 г. депозитите се увеличават с 52.5 млн. лева (18.1%), инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават със 132.6 млн. лв. (56%), а тези в ценни книжа, различни от акции, намаляват с 27.7 млн. лева (10.1%). Към края на юни 2015 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 35.5%, следвани от депозитите – 33%, и ценните книжа, различни от акции – 23.7%, при съответно 25.7%, 48.4% и 18.7% към края на юни 2014 г. 

Към март 2015 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат депозитите – 33.8%, следвани от ценни книжа, различни от акции– 32%, и акции и други форми на собственост – 27.6%. 

Към края на второто тримесечие на 2015 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 60% и в евро – 21.5%, 3 при съответно 82.6% и 13.0% към юни 2014 г. Към март 2015 г. активите, деноминирани в български лева, са 67.1%, а тези в евро са 26.5%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2015 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 98.4 млн. лева (32.6%) до 400.4 млн. лева при 302 млн. лева към края на юни 2014 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 13 млн. лева (17.8%) до 86 млн. лева при 73 млн. лева към края на юни 2014 г. В сравнение с март 2015 г. инвестициите в България се увеличават с 48.4 млн. лева (13.7%), а тези в останалите страни от Европейския съюз – намаляват с 66.3 млн. лева (43.5%). 

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 60.2% спрямо 76% към края на юни 2014 г. и 64.4% към март 2015 г. Намалява относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, като към юни 2015 г. той е 12.9% при 18.4% към края на юни 2014 г. и 27.9% към март 2015 г. 

2. Размер и структура на пасивите 

Към края на юни 2015 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 1 370.3 млн. лева. Спрямо същия месец на 2014 г. те нарастват с 340.2 млн. лева (33%). В сравнение с края на март 2015 г. (1 465.9 млн. лева) размерът на пасивите намалява с 95.2 млн. лева (6.5%). 

По институционални сектори към края на второто тримесечие на 2015 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 233.8 млн. лева (27.3%) до 1 091.4 млн. лева при 857.6 млн. лева към юни 2014 г. 

Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 93.4 млн. лева (68.7%) до 229.6 млн. лева към юни 2015 г. при 136.1 млн. лева към същия месец на 2014 г. Спрямо март 2015 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 92.1 млн. лева (7.8%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 12.3 млн. лева (5.7%). Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни 2015 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (79.6%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.8%). Към края на юни 2014 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 83.3% и 13.2%, а към март 2015 г. – 80.7% и 14.8%.

Към края на юни 2015 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1 040.6 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 1 032.3 млн. лева. Към края на второто тримесечие на 2015 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 995.6 млн. лева (96.5%), а към сектор Останал свят са 36.7 млн. лева (3.7%). Спрямо юни 2014 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 220.6 млн. лева (28.5%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 0.9 млн. лева (2.6%). 

По институционални сектори към юни 2015 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 57.9 млн. лева (27.7%) до 266.7 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват със 120.2 млн. лева (31.9%) до 497.3 млн. лева. Спрямо март 2015 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти нарастват със 182.1 млн. лева (22.4%) до 995.6 млн. лева при 813.5 млн. лева към март 2015, а към нерезиденти - с 0.5 млн. лева (1.3%), съответно до размер 36.7 млн. лева при 36.2 5 млн. лева към март 2015. 

По институционални сектори към юни 2015 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 49.1 млн. лева (22.5%) до размер 266.7 млн. лева при 217.6 млн. лева към март 2015, а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, нарастват с 86.6 млн. лева (21.1%) до 497.3 млн. лева при 410.6 млн. лева към март 2015.

Към края на юни 2015 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са Домакинствата и НТООД (48.2%), Застрахователните компании и пенсионните фондове (25.8%) и Нефинансовите предприятия (9.4%). Техните дялове към юни 2014 г. са съответно 46.5%, 25.8% и 12.3%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3.6% от общия размер на собствения капитал към юни 2015 г. при относителен дял 4.3% към края на юни 2014 г
Подкрепи Economic.bg