Излишъкът в бюджета отново е над 1.4 млрд. лв.

За пет месеца държавата е събрала 16 млрд. лв., което е с 1.3 млрд. лв. повече

Излишъкът в бюджета отново е над 1.4 млрд. лв.
Бюджетът на България е на излишък за пети пореден месец тази година, като през май преизпълнението на приходите над разходите по Консолидираната фискална програма (КФП) е 1.452 млрд. лв. Данните са предварителни, като повече детайли ще бъдат дадени следващия месец.

Приходите и помощите по КФП към май 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 16 млрд. лв. (41.9% от годишния разчет), като спрямо май 2017 г. се отбелязва ръст от 1.29 млрд. лв. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 1.34 млрд. лв. (9.4%), докато постъпленията в частта на приходите от помощи са по-ниски, обясняват от МФ.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към май 2018 г. са в размер на 14.554 млрд. лв., което е 37% от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2017 г. бяха в размер на 13.03 млрд. лв. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 май 2018 г. от централния бюджет, възлиза на 456.5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
Коментари: 0