Какви са условията по специализираните потребителски кредити на големите банки

Все повече финансови институции предоставят специални заемни условия за студенти и пенсионери

Какви са условията по специализираните потребителски кредити на големите банки

Снимка: Unsplash

1492 ~ 9 мин. четене

В условията на криза, намаляване на възнагражденията, масови съкращения и липса на финансова подкрепа от други места, хората често се обръщат към банките за кредити. Ето защо Economic.bg започна поредица от материали, свързани с кредитните продукти, които седемте най-големи, по данни на БНБ, банки в България предоставят. Първата публикация по темата бе свързана с ипотечните кредитни продукти, а втората – със стандартните потребителските кредити.

Студентските кредити

Студентските кредити, предлагани от банките в България са гарантирани с държавна финансова подкрепа съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти. Пет от разглежданите банки в поредицата на Economic.bg предлагат студентски кредит в потребителската си кредитна секция.

Студентските кредити от останалите банки са предназначен за финансиране на студенти и докторанти за целия или за част от периода им на обучение. Изискване е студентът или докторантът да е на възраст до 35 г. и да няма вече придобита образователно-квалификационна степен, за чието финансиране кандидатства. Студентският кредит е предназначен за български студенти, учащи в България или в чужбина (в страните от ЕС, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада и САЩ) и може да бъде изтеглен и в лева, и в евро. Максималният срок за погасяване на студентските кредити е 10 г. след изтичане на гратисния период. Предлаганите гратисни периоди са дълги от сключване на договора за кредит до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа или от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата. Студентите не трябва да са отстранявани или прекъсвали обучението си, освен в изрично посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти случаи.

Уникредит и ЦКБ позволяват средствата по кредита да бъдат използвани и за студентски бригади. ПИБ, ДСК и Пощенска банка позволяват средствата по кредита да бъдат използвани и за издръжка на студентите по време на обучението им. В този случай максималният размер на кредита за заплащане на такси за обучение се определя на база на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план на съответната специалност, а на кредита за издръжка – на база сбора от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитоискателя, съгласно учебния план. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата към момента на усвояване на кредита, умножена по броя на месеците през съответния семестър. Усвояването на кредита за заплащане на такси за обучение се извършва на части чрез преводи по банкова сметка на висшето училище на студента, докато кредитът за издръжка се изплаща на части по сметка, водена на името на кредитополучателя в банката.

В Уникредит кредитоискателите имат избор между фиксирана или плаваща лихва. Размерът на студентския кредит в Уникредит е от 1000 лв. или 500 евро до 50 хил. лв. или 25 хил. евро. Усвояването на финансирането да се случва на траншове. Въпреки че кредитът е гарантиран от държавата, банката изисква и обезпечение под формата на поръчител.

Студентският кредит на ПИБ се предоставя само в лева и с гратисен период както за главницата, така и за лихвата. Лихвеният процент по кредита е 7%. Банката изисква кредитоискателят да няма други кредитни задължения, които не е обслужвал повече от 6 месеца.

Студентският кредит на ДСК се предоставя с фиксиран лихвен процент за целия срок на кредита – 7%, като може да бъде намален на 6.5% при ползване на услугата ДСК Академи. Кредит за издръжка се предоставя само при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Кредитът може да се ползва само от родителя, който упражнява родителски права, ако това са и двамата родители – само от единия. Гратисният период е валиден и за главницата, и за лихвата по нея.

Студентският кредит на Пощенска банка е предназначен за заплащане на семестриалните такси за обучение съгласно учебния план на съответната специалност или издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението. Редно е и да не са отстранени и да не са прекъсвали обучението си, освен в случаите на прекъсване поради болест, майчинство или за обучение в друго висше училище. Лихвата по кредита е фиксирана за целия срок на кредита – 7%.

Студентският кредит на ЦКБ е предназначен за плащане на семестриални такси, заминаване на стаж или студентска бригада в чужбина. Максималният срок за погасяването му обаче е по-малък – 5 години, а максималната сума за кредита е 20 хил. лв. или равностойността им в евро. Лихвеният процент по кредита е преференциален в размер на 6.4% при условие, че студентът работи и получава заплатата си по сметка в банката и ползва допълнителните отстъпки от банката. Той е по-нисък при превод на заплатата на поръчителя в банката и при ползване на допълнителни отстъпки, които предлага банката. При кредити за участие в студентски бригади размерът на кредита е до 5 000 лева или равностойността им във валута, а срокът на погасяване е до 7 месеца. Обезпечението е с поръчител – един за кредит до 10 хил. лв. и двама за кредит между 10 и 20 хил. лв. Поръчителят трябва да работи на постоянен трудов договор с поне 6 месеца стаж на настоящата си месторабота.

Пощенска банка предлага и потребителски кредит за бизнес обучение, предназначен за финансиране на обучение по бизнес програма в цял свят. Банката предоставя възможност за гратисен период до 24 месеца за главницата. Кредитът е целеви и сумата се превежда директно по сметка на избраното учебно заведение. Кредитът може да бъде изтеглен както в лева, така и в евро. Лихвеният процент е променлив от 4.50% до 7.90% в зависимост от наличието на превод на работна заплата по разплащателна сметка в банката.

Кредити за пенсионери

Пет от разглежданите банки в поредицата на Economic.bg предлагат специализирани потребителски кредити за хора в пенсионна възраст.

Кредитът за „вашите златни години“ на Уникредит се предоставя в размер между 150 лв. и 10 хил. лв. Лихвеният процент е фиксиран за целия период на кредита и се определя спрямо размера му. Срокът за изплащането на кредита е между 3 месеца и 10 години. Банката не изисква обезпечение, а съпругът/та (съжителят) може да бъде съдлъжник по договора за кредит. Изискванията към кредитоискателите са възрастта им при изтичане на срока на кредита да бъде до 75 години, а възрастта им в момента на кандидатстване за кредита – над 60 години. Предлага се единствено в лева.

Кредитът за пенсионери на ДСК се предоставя в размер между 500 лв. или 250 евро и 15 хил. лв. или 7 500 евро. Банката предлага и гратисен период за издължаване на главницата до 3 месеца и не изисква възрастово ограничение за кредитоискателите. Клиентите могат да избират между равни и намаляващи месечни вноски. Лихвата е променлива в размер на 6.5%, а отстъпки по нея могат да бъдат приложени при включване в програмата „ДСК Партньори плюс“ при изпълнение на допълнителни условия. Обезпечението е залог на вземане на пенсия, заедно със залог на вземане по сметка. Срокът за погасяване на кредита варира от година и половина до 10 години.

Потребителският кредит „Златна възраст“ на ОББ е с минимален размер 500 лв. и максимален - 10 хил. лв. Срокът за погасяване на кредита варира между 6 месеца и 7 години. Възрастта на кредитополучателя трябва да бъде до 75 г. към датата на издължаване на кредита при кредит с размер до 5 000 лв. и до 70 години към датата да издължаване на кредита при кредит с размер до 10 хил. лв. Банката изисква сключване на застраховка „Живот“ за срока на кредита за сметка на кредитоискателя с избор от клиента на застраховател. Лихвеният процент по кредита е променлив в размер на 6.8%.

Потребителският кредит за пенсионери на Райфайзенбанк се отпуска и при плаващ, и при фиксиран лихвен процент. Размерът му варира между 1000 лв. и 30 хил. лв., а срокът за погасяване на заема е от 6 месеца до 7 г. Банката предоставя и безплатна застраховка на кредитните вноски за целия период на кредита. При кредита с плаващ лихвен процент, той всъщност е фиксиран за първата година от кредита – 6.95% и плаващ за останалите. Фиксираният лихвен процент за целия срок на кредита е 7.35%.

Кредитът за пенсионери на ЦКБ се предоставя в максимален размер до 20 хил. лв., като максималният срок за изплащането му е 7 години. Лихвеният процент е преференциален в размер на 7.7% при превод на пенсия в банката и при използване на дебитна и кредитна карта на кредитоискателя. Без наличието на тези допълнителни услуги, лихвеният процент е 8.1%, а ако пенсията не се изплаща в тази банка, лихвата се вдига до 9.90%. Банката изисква един поръчител за кредит до 5000 лв. и двама за кредити над 5000 лв.

ЦКБ предоставя и друг кредитен продукт за пенсионери – бърз кредит „Топлина“, като условията за отпускането му са облекчени. Максималната сума, която може да бъде изтеглена е 800 лв., а максималният срок за погасяване – 10 месеца при плаващ лихвен процент от 9.6%. при ползване на дебитна и кредитна карта на банката и застраховка към ЗАД Армеец. Без тези отстъпки лихвата е 10%. Обезпечението е превод на пенсия по сметка в банката.

Кредити за моряци

Две от банките – Уникредит и ДСК предоставят специализирани кредити за моряци.

Кредитът за моряци на Уникредит се предоставя в размер между 150 лв. и 75 хил. лв. Лихвеният процент е променлив и е съобразен спрямо наличието на превод на работна заплата в банката. В случай, че кредитоискателят е несемеен и без превод на работна заплата в банката, той трябва да обезпечи кредита с поръчител. Максималният срок за погасяване на кредита е 10 години. Кредитът се предоставя само в лева. Стойността на лихвения процент е съобразен със стойността на кредитите.

Кредитът за моряци на ДСК може да бъде усвоен еднократно по разплащателна сметка. Кредитоискателят може да погасява кредита на равни или намаляващи месечни вноски. Размерът за кредита е между 500 лв. или 250 евро и 25 хил. лв. или 12 500 евро. Лихвеният процент е променлив, като за клиенти с нетен месечен доход до 2500 лв. е 6.5%, а за тези над – 5.5%.

Други

ДСК - Кредитът за дентално лечение на ДСК е предназначен за пациенти на медицински центрове за дентално лечение, с които банката има сключени споразумения за сътрудничество и включва стойността на предварителния преглед и денталното лечение. За финансиране на лечението може да кандидатства не само пациентът, но и негов настойник, роднина или друго трето лице. Размерът на кредита варира между 500 лв. или 250 евро и 25 хил. лв. или 12 500 евро. Банката предоставя до 12 месеца гратисен период за главницата. Усвояването може да стане еднократно или на етапи по открита в банката разплащателна сметка на медицинския център. Обезпечението по кредита може да бъде поръчителство, залог на влог или депозит, открит в банка или залог за вземане по сметка, съобразно индивидуалния случай. Лихвеният процент е променлив.

Авто кредитът на Пощенска банка с овърдрафт без лихва за цяла година се отпуска в лева и е предназначен за финансиране на покупка на автомобил – нов или употребяван. Възможността за овърдрафт за първата година е валидна при кандидатстване за нов овърдрафт в размер до една нетна работна заплата до 31 юли. Лихвените условия се определят спрямо финансовия профил на кредитоискателя, като лихвата е фиксирана за първата година от срока на кредита. При превод на работна заплата в банката лихвеният процент е от 4.99% до 8.2%, а без превод – от 7% до 9.7%. Максималният размер на кредита е 70 хил. лв., а срокът за погасяването му – 10 години и няма общо с възрастта на автомобила. С кредита клиентът придобива моментално собствеността на автомобила. Банката няма и изисквания за сключване на застраховки или конкретни места за обслужване и ремонт на автомобила. Банката може да изиска допълнителни документи или поръчител в някои индивидуални случаи.

Кредитът за газификация на домакинства на ПИБ може да се отпуска в лева и евро и да се използва за подмяна на съществуващата отоплителна инсталация с високоефективни газови котли и други вътрешни газови отоплителни инсталации и уреди. Заемът се отпуска по проект „Мерки за енергийна ефективност при крайни потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в Българи" (проект DESIREE GAS), финансиран от Международен фонд „Козлодуй" (МФК), управляван от Европейската банка за възстановяване и развитие. Максималният срок за погасяване на кредита е 10 г. Според условията на проекта се предоставя 20% безвъзмездна помощ от стойността на проектите за подмяна на отоплителните инсталации на домакинствата с такива, захранвани с природен газ. За кредита може да се кандидатства при условие, че кредитоискателят е собственик на имот с жилищно предназначение и имотът му се намира в район/община със съществуваща газоразпределителна мрежа. Банката предоставя възможност за 12-месечен гратисен период по главницата и фиксирана лихва – 6.3% за първите 6 г. от срока на кредита и 7% за останалия период на кредита. Преди подаване на документи за искане на кредит в банката трябва да бъде подадено заявление до местното газоразпределително дружество за присъединяване към газоразпределителната мрежа и за безвъзмездната помощ.

Подкрепи Economic.bg