Какви са условията по потребителските кредити на големите банки в България

Някои от тях вече предлагат застраховки в случай на съкращение

Какви са условията по потребителските кредити на големите банки в България

Снимка: Economic.bg/Архив

11908 ~ 13 мин. четене

В условията на криза, намаляване на възнагражденията, масови съкращения и липса на финансова подкрепа от други места, хората често се обръщат към банките за кредити. Ето защо Economic.bg започна поредица от материали, свързани с кредитните продукти, които седемте най-големи по активи банки в България предоставят. Първата публикация по темата бе свързана с ипотечните кредитни продукти, а настоящата - с потребителските, с изключение на по-специализираните (студентски, пенсионерски, кредити за моряци и др.), чиито условия ще бъдат описани в отделен анализ.

УниКредит Булбанк

Най-голямата банка у нас предлага шест потребителски кредитни продукта – стандартен кредит, потребителски кредит „Бързо, кредит“, студентски кредит, кредит с финансово обезпечение, кредит за вашите златни години и кредит за моряци.

Стандартният потребителски кредит се предоставя в размер от 150 лв. до 75 хил. лв. Максималният срок за погасяването му е 10 години. По избор на кредитоискателя лихвеният процент може да бъде фиксиран за целия период на кредита или променлив. Стойността му обаче варира спрямо наличието на превод на работна заплата в банката. Кредитът може да бъде предоставен и без обезпечение, но това подлежи на индивидуална преценка според рисковия профил на клиента.

Потребителският кредит „Бързо, кредит“ се предоставя в по-малък размер и за по-кратък срок - от 500 лв. до 10 хил. лв. и от 3 месеца до 6 години. Той може да бъде ползван за потребителски нужди, екскурзия и почивка, рефинансиране на кредити в други банки, медицинско лечение и ремонт, покупка на обзавеждане и битова техника. Лихвеният процент е фиксиран за целия период на кредита. Банката не изисква кредитоискателят да получава работната си заплата по сметка в банката и не изисква поръчители, необходими за кандидатстването.

Необходим документ за кандидатстване за кредитите е само лична карта, а одобрение може да се получи до два часа в рамките на работния ден. Първите два кредитни потребителски продукта се предлагат единствено в лева. Стойността на лихвения им процент е съобразена със стойността на кредитите.

Кредитът с финансово обезпечение се предоставя в лева и евро. Минималният му размер е 500 лв. или 250 евро, а максималният зависи от стойността на обезпечението по кредита. То може да бъде под формата на финансови обезпечения, банкови гаранции, местни и чуждестранни държавни ценни книжа, местни и чуждестранни корпоративни ценни книжа, взаимни фондове и застраховки „Живот“ със спестовен характер. Вноските по кредита могат да бъдат както равни, така и намаляващи месечни вноски. Максималният срок за погасяване на кредита е 10 г. За отпускането на кредита, банката има изискването кредитоискателят да бъде редовен платец по настоящите си кредити.

ДСК

Втората по големина банка в България предоставя девет потребителски кредитни продукта – стандартен потребителски кредит, бърз кредит, кредит за клиенти с превод на работна заплата в банката, кредит за пенсионери, кредит със залог на влог, студентски кредит, кредит овърдрафт, кредит за моряци и кредит за дентално лечение. Срокът за погасяването на кредитите с изключение на бързия кредит и овърдрафта е между година и половина и десет години. Банката не проследява целевото изразходване на средствата.

Стандартният потребителски кредит e с промоционална лихва от 7.5% при условие, че работната заплата на кредитоискателят се превежда по сметка в банката, той използва пакет „Pay+” и ползва допълнителни услуги. Клиентите на банката имат възможност и за прилагане на допълнителна лихвена отстъпка при включване в програмата ДСК Партньори плюс. Кредитът може да бъде изтеглен и в лева, и в евро и варира между 500 лв. или 250 евро и 35 хил. лв. или 17 500 евро. Обезпечението по кредита става с поръчител, като за кредити в размер между 10 хил. лв. и 35 хил. лв. са нужни двама.

Банката отпуска и бърз кредит, като за него одобрение може да бъде дадено в рамките на час. За него не се изискват документи от работодателя. Размерът по кредита обаче е значително по-малък в сравнение с останалите потребителски кредити. Той варира от 500 лв. до 2000 лв. за нови клиенти и 7000 лв. за съществуващи клиенти, чиято заплата се превежда в банката или вече има действащ кредит или депозит в банката, не по-малък от 1000 лв. за последните 3 месеца. Срокът за издължаване е между 6 месеца и 5 г. По кредита се прилага фиксиран лихвен процент, който се определя въз основа на индивидуалния рейтинг на клиента.

Кредитът за клиенти, чиято работна заплата се превежда по сметка в банката дава възможност за избор на кредитоискателя изплащането на задълженията да бъде с равни или намаляващи месечни вноски. Лихвеният процент по кредита е променлив – 7.99%, а лихвена отстъпка може да бъде приложена при включване в програмата „ДСК Партньори плюс“ и при изпълнение на допълнителни условия. Размерът на кредита варира между 500 лв. или 250 евро и 20 хил. лв. или 10 хил. евро. Обезпечението по кредита е залог на вземане по сметка.

Кредитът със залог на влог означава, че при наличие на влог или депозит в банката, той ще представлява обезпечението по кредита. Може да се избира и начин на погасяване – с равни или намаляващи месечни вноски. Размерът на кредита е от 500 лв. или 250 евро до 90% от размера на влога или депозита. По кредитите се прилага променлив лихвен процент, индивидуален за условията по кредита.

За изброените кредити с изключение на бързия банката предлага възможност за договаряне на гратисен период до три месеца за издължаване на главницата и не изисква възрастово ограничение за кредитоискателите.

Овърдрафт кредита на банката предоставя използването на средствата изцяло или на части, като лихвата се дължи само върху ползваната част от средствата на месечната падежна дата. Средствата се погасяват при всяко постъпление по разплащателната сметка на клиента. Банката предоставя и възможност за револвиране – след погасяване на задълженията да се ползват отново до лимита на кредита. Договорът може да бъде прекратен по всяко време. Единственото условие е усвоената сума и начислените лихви да бъдат погасени. Обезпечението може да бъде залог на вземане по сметка, залог върху влог или депозит в банката или поръчителство на едно платежоспособно физическо лице. По кредитите се прилага променлив лихвен процент. Максималният размер на овърдрафта е 12 хил. лв. или 6000 евро.

ОББ

Третата по големина банка в България предлага шест потребителски кредитни продукта – потребителски кредит, потребителски кредит с фиксирана лихва, потребителски кредит за големи суми, потребителски кредит „Златна възраст“, обединен кредит и овърдрафт. Всички те се предоставят само в лева. С изключение на кредит „Златна възраст“ възрастта на получателите не бива да е над 65 г. Лица под 20 г. също не отговарят на изискванията. С изключение на овърдрафта и кредит „Златна възраст“ максималната сума, която може да бъде отпусната е 70 хил. лв. За кредити над 35 хил. лв. е необходим нетен месечен доход над 1200 лв. За кредити над 55 хил. лв. е необходим нетен месечен доход над 2 000 лв. Обезпечение не е нужно.

Потребителският кредит се предлага с променлив лихвен процент. Срокът за погасяването му е между 6 месеца и 10 години.

Потребителският кредит с фиксирана лихва се предлага с лихвен процент 5.5% за целия срок на договора като до края на септември. Срокът за погасяване на кредита е между 6 месеца и 5 години.

Потребителският кредит за големи суми се предоставя със срок за погасяването от 6 месеца до 10 години. За суми до 70 хил. лв. и срок до 5 г. лихвеният процент е променлив в размер на 4.7%. За суми до 70 хил. лв. и срок за погасяване между 5 и 7 години. За суми до 55 хил. лв. и срок за погасяване между 7 и 10 години. Минималната сума на кредита е за 20 хил. лв., а максималната – до 55 хил. лв. за срок до 10 г., до 70 хил. лв. за срок от 7 г. За кредити над 35 хил. лв. нетният месечен доход трябва да е над 1 200 лв., а за кредити над 55 хил. лв. – с нетен месечен доход над 2 000 лв.

Обединеният кредит предлага възможност за обединяване на задължения от различни места. Срокът на кредита варира между 6 месеца и 10 години. Лихвеният процент е променлив – 4.7% за клиенти с превод на работна заплата и 5.7% за клиенти без превод на работна заплата.

Овърдрафтът се предоставя за срок за погасяването на средства по него е 1 година. Максималният му размер варира от 20 хил. лв. за овърдрафт, обезпечен с доход от работна заплата или пенсия, и 200 хил. лв. за овърдрафт, обезпечен с парични средства. Лихвеният процент е 10.9% при залог върху бъдещи вземания по сметка от всички постъпления по сметката и 5.3% залог на парични средства (депозит в лева, евро и щатски долари).

Пощенска банка

Четвъртата по големина банка в България предлага осем потребителски кредитни продукта – потребителски кредит с овърдрафт без лихва за една година, потребителски кредит за обединение на задължения с овърдрафт без лихва за една година, потребителски кредит за бизнес обучение, кредит „Моменто“ с бързо одобрение, авто кредит с овърдрафт без лихва за една година, студентски кредит, потребителски кредит/овърдрафт „Еластика“ и овърдрафт. За някои от тях банката предлага изцяло онлайн кандидатстване и опция за експресно разглеждане на искането до 2 работни часа и предоставяне на средствата до още час. С първите три продукта клиентите получават безплатно интернет банкиране и застраховка „Защита на плащанията“, с която банката гарантира вземанията си при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др.

Потребителският кредит с овърдрафт без лихва за една година е с фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита. Промоционалните лихвени условия са до края на юли от 4.70 до 8.20% при превод на заплата по сметка в банката и от 7.00% до 9.70% за първата година, а после става променлива.

Потребителският кредит за обединение на задължения с овърдрафт без лихва за една година е с промоционалните лихвени условия до края на юли и при превод на заплата по сметка в банката варират между 4.90% до 5.60%, а без превод – между 7.00% и 8.00%.

За първите два кредита максималният им размер е 70 хил. лв., а срокът за погасяването му – от 6 месеца до 10 години.

С кредита „Моменто“ с бързо одобрение банката предоставя отговор на кандидатурата до 40 минути. Потребителският кредит е с по-малък максимален размер - до 40 хил. лв. с фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита. Продуктът не изисква превод на работна заплата и сключване на задължителна застраховка и не предоставя преференциални условия при наличието им. За първата година от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредит в лева, а след 12-ия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив.

Потребителският кредит/овърдрафт „Еластика“ е предназначен за клиенти на банката, които притежават парични средства в левове, евро или щатски долари по спестовни и депозитни сметки със срочност минимум 1 година. Максималната сума следва да бъде до 90% от размера на обезпечението за кредит и депозит в една и съща валута, до 90% от размера на обезпечението за кредит в левове и депозит в евро и до 70% от размера на обезпечението за кредит в левове или евро и депозит в щатски долари. Срокът за изплащане на кредита е по-кратък - до 7 г., като овърдрафт „Еластика“ важи 1 година с възможност за подновяване за нов период. За първата година от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент за потребителски кредити в лева.

Овърдрафтът на банката се предлага без лихва за първите 3 месеца от договора за кредит. Кандидатстването за него може да бъде изцяло онлайн. Лихва се заплаща само върху усвоената сума на овърдрафта. Банката предлага и застрахователна програма „Защита на плащанията“ която осигурява покритие на задълженията по овърдрафта при непредвидени житейски ситуации, като продължителен болничен, инвалидизация, нежелана безработица или хоспитализация. Максималният размер на овърдрафта е до 3 нетни работни заплати или до 10 хил. лв. Срокът за погасяване на  овърдрафта е до 12 месеца. Погасяването става с всяко едно постъпване на средства по сметката. Лихвеният процент е определен в зависимост от финансовия профил на клиента. При овърдрафт в лева при превод на работна заплата по сметка в банката лихвеният процент е променлив от 9.95% до 11.95%.

ПИБ

Петата по големина банка в България предоставя шест потребителски кредитни продукта – стандартен потребителски кредит, потребителски кредит „Рестарт“, потребителски кредит „Супер кредит“, кредит „Кеш+“, студентски кредит и кредит за газификация на домакинства. Изплащането на кредитите се случва на равни месечни вноски, като комисиона за предсрочно погасяване не се дължи. Няма изискване и за поръчители. За стандартния потребителски кредит и за потребителски кредит „Супер кредит“ има изискване към момента на изплащане на кредита кредитоискателят да бъде на възраст до 65 г.

Стандартният потребителски кредит се отпуска в размер до 80 хил. лв. или равностойността на сумата в евро.

Потребителският кредит „Рестарт“ е предназначен за обединение и рефинансиране на кредитните задължения към други финансови институции. Максималният размер на кредита е до 50 хил. лв. или равностойността му в евро. Изискване за отпускането на кредита е кредитното задължение от друга финансова институция, което се рефинансира, да е за минимум 2000 лв.

Максималният срок за погасяването и на двата кредита е 10 г. Лихвеният процент е променлив в размер на 4.94%, при условие, че декларираният от кредитоискателя доход се превежда в банката, че той ползва кредитна карта от банката с включен пакет за SMS известяване, застраховка към банката и банков пакет с уеб банкиране. Без тези условия, променливият лихвен процент по-кредита може да нарасне с до 1.5%.

Потребителският кредит „Супер кредит“ е предназначен за клиенти с минимален деклариран месечен доход над 1000 лв. Размерът на кредита варира между 15 хил. и 50 хил. лв. или равностойността им в евро. Максималният срок за погасяване на кредита е по-малък - 7 г. Лихвеният процент е променлив в размер на 4.44% при споменатите вече условия.

Кредитът „Кеш+“ е потребителски кредит, обезпечен със залог на паричните средства, депозирани в банката. Кредитът се предоставя без ограничение в размера и срока за погасяване. Лихвеният процент по кредитът се изчислява като сума от годишния лихвен процент по депозираните средства в банката и минимум 2 пр. пункта надбавка.

Райфайзенбанк

Шестата по големина банка в България предоставя три потребителски кредитни продукта – стандартен потребителски кредит, потребителски кредит за клиенти с нетен доход над 1100 лв. и потребителски кредит за пенсионери. Банката предоставя по-ниски лихвени проценти при превод на месечния доход по сметка в банката. И трите кредита се предоставят само в лева.

Стандартният потребителски кредит се предоставя в размер между 1000 лв. и 40 хил. лв. За кредити над седем години сумата на кредита трябва да бъде минимум 5 000 лв., а осигурителният доход на кредитополучателя – минимум 500 лв. Без превод на работна заплата лихвеният процент по кредита е 6.80%, а с превод – 5.60%.

Потребителският кредит за клиенти с нетен доход над 1100 лв. се отпуска с максимален размер от 50 хил. лв. Без превод на работна заплата в банката лихвеният процент е 6.70%, а с превод – 5.50%.

Кредитополучателят не дължи такса при частично или пълно предсрочно погасяване по всяко време от усвояване и на двата кредита. Срокът за погасяване и на двата вида кредити е между 6 месеца и 10 г.

ЦКБ

Седмата по големина банка в България предлага девет потребителски кредитни продукта – потребителски кредит, кредит „Доверие“, кредит „Днес“, кредит „Актив“, студентски кредит, стоков кредит, кредит за пенсионери, бърз пенсионерски кредит „Топлина“ и потребителски кредит, обезпечен с парични средства.

Банката предоставя отстъпки по лихвените проценти при ползване на дебитна и кредитна карта, застраховка към ЗАД Армеец, за кредити, обезпечени с поръчител и за клиенти на ПОАД ЦКБ Сила.

Стандартният потребителски кредит се отпуска в размер до 30 хил. лв., максималният му срок за погасяване е 7 г. Лихвеният процент варира от 5.45% при превод на заплата в банката в размер над 800 лв. и при наличие на допълнителните отстъпки до 9.5% без отстъпките и без превод на заплата по сметка в банката. При кредит до 10 хил. лв. не е нужен поръчител, при кредит от 10 до 15 хил. лв. е нужен един поръчител, а при кредит над 15 хил. лв. – двама поръчители.

Кредит „Доверие“ е потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители, назначени по Закона за държавния служител. Справка за одобрените фирми може да се направи по телефон на банката. Максималната сума, която може да бъде изтеглена е 60 хил. лв., а максималният срок за погасяване – 10 г. Лихвеният процент е малко по-нисък за държавните служители и варира спрямо това дали доходите на кредитоискателя се превеждат в банката и дали той може да ползва допълнителните отстъпки.

Потребителски кредит „Днес“ е предназначен и за хора, упражняващи свободна професия и извършват услуги с личен труд от поне една година. Лихвеният процент по кредита започва от 4.45% за първата година и 4.95% за останалия период. Максималната сума за кредита е 50 хил. лв. или равностойността във валута. Максималният срок за погасяването му е 10 г. Лихвеният процент е по-нисък при превод на заплата над 1500 лв. в банката и при ползване на допълнителни отстъпки. Задължително условие е работната заплата на кредитоискателя да се превежда по сметка в банката, като лихвеният процент е по-нисък при доход над 1500 лв. и при използване на допълнителните отстъпки.

И при двата кредита кредитоискателят трябва да има поне шест месеца трудов стаж на настоящата месторабота. При кредит до 15 хил. лв. не е нужен поръчител, а при кредит между 15 и 30 хил. лв. е нужен един поръчител. При кредит над 30 хил. лв. – двама поръчители.

Кредит „Актив“ е за хора, които не работят на трудов договор. Той може да се използва от земеделски производители, собственици на ЕТ, ЕООД или съдружник в ООД, в т.ч. лекари или стоматолози или хора, които получават доходи от наем, рента, хонорари или други. Обезпечението е с поръчител – един за кредит до 25 хил. лв. и двама за кредит над 25 хил. лв. Максималната сума е 50 хил. лв. или равностойността им в евро. Максималният срок за погасяване на кредита е 10 г. Лихвеният процент е плаващ преференциален от 7.5% при превод на доходи по сметка в ЦКБ и 5.4% за лекари и стоматолози.

Стоковият кредит се предлага без първоначална вноска, а банката предлага одобрение до 20 минути. Кредитът се предлага само за магазините, които са търговски партньори на банката. Искането за кредит може да се попълни в търговския обект и да се изпрати до банката по електронен път. Максималната сума, която може да бъде изтеглена, е 10 хил. лв., а максималният срок за погасяване на кредита – 5 г. Условие за получаване на кредита е кредитоискателят да има постоянна месторабота и да живее в същото населено място, където се извършва покупката. Банката не изисква поръчител за кредити до 3000 лв. и един за кредити над 3000 лв. В някои случаи, по преценка на банката, може да бъде изискан поръчител или съдлъжник и за суми под 3 000 лв.

Потребителският кредит, обезпечен с парични средства, се отпуска в размер до 100 хил. лв. или равностойността им в евро. Лихвеният процент по кредита се изчислява в зависимост от срока за погасяване на кредита, като максималният е пет години. Лихвеният процент по кредит до една година се равнява на лихвата по депозита плюс 1 пр. пункт, по кредит до три години – на лихвата по депозита плюс 3 пр. пункта, а по кредит до пет години – на 4.5%. Условията за получаване на кредита са физическото лице да е с постоянно местожителство в България и да има депозирани парични средства по сметка в банката. Обезпечението по кредита е договор за залог на парични средства.

Подкрепи Economic.bg