КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ от октомври

За последните три месеца на 2018 г., от държавният доставчик поискаха цената на газа да се увеличи до 456.65 лв. за 1000 куб.м., което е с 14% повече от предишното тримесечие

КЕВР одобри 14% по-скъп природен газ от октомври
708 ~ 2 мин. четене

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди предложената от „Булгаргаз” цена на природния газ за четвъртото тримесечие на годината. Регулаторът рядко одобрява в пълен размер исканото увеличение на цените, тъй като понякога регулаторът прави корекции за надвзет приход от страна на „Булгаргаз”.

За последните три месеца на 2018 г., от държавният доставчик поискаха цената на газа да се увеличи до 456.65 лв. за 1000 куб.м. газ без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) или 43.28 лв./MWh (без акциз и ДДС), което е 14% ръст сравнение със сега действащата цена.

Поради запазване размера на съпътстващите такси за достъп, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, повишението на цената за крайните битови и стопански клиенти - ползватели на природен газ, ще бъде под 8%.

В цената е включена и компонентата "задължение към обществото”, която покрива разходите на „Булгаргаз” ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации съгласно Регламент на ЕС. В предлаганата цена на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията по действащия договор между „Булгаргаз” ЕАД и „Газпром Експорт” и прилага изцяло залегналата в него Методика, съгласно която се вземат предвид промените на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и измененията в курса на щатския долар спрямо лева. Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик отговаря на изискванията на наредбата за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

От КЕВР обясняват, че цената е определена въз основа на анализ на икономическата обосновка в заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД, отчитане на настъпилата промяна в ценообразуващите фактори и след направени изчисления съгласно прилагания ценови модел.

Към момента на пазара на природен газ в България не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда и Комисията регулира цената на природния газ за крайните снабдители и за клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, като се произнася с отделни ценови решения за всяко тримесечие на годината.

Подкрепи Economic.bg