КЕВР одобри по-ниска цена на природния газ за март

Регулаторът е базирал решението си на условията на договора между „Булгаргаз“ и „Газпром экспорт“

КЕВР одобри по-ниска цена на природния газ за март

Снимка: Pixabay

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ от 1 март  2021 г. в размер на 28.64 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това е с близо 6% по-евтино, отколкото общественият доставчик „Булгаргаз“ доставяше суровината на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Ценовото решение на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между „Булгаргаз“ и „Газпром экспорт“ и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, съобщава регулатора. Отчетени са пазарните индекси на европейските газови хъбове за февруари 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период, както и осреднените цени към 28.02.2021 г. на алтернативните на природния газ -  мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0.1%.

В актуализираното ценово заявление на „Булгаргаз“ са отчетени и допълнителни количества по програмата за освобождаване на природен газ след проведения търг на 08.02.2021 г., по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени.

В утвърдената цена от 28.64 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Коментари: 0