КЕВР преизчисли с 35% по-ниска цена на газа за август и септември 2019 г.

Новите цени са приети с цел да бъдат изчислени сумите, по които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановят на клиентите

КЕВР преизчисли с 35% по-ниска цена на газа за август и септември 2019 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) преизчисли цената на руския природен газ за българските потребители със задна дата – за август и септември 2019 г. За двата месеца, според новия договор между "Булгаргаз" и „Газпром“, който важи от 5 август 2019 г., цените на синьото гориво са с 35% по-ниски от тези, по които общественият доставчик е продавал на крайните снабдители през този период.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ, се посочва в решенията на регулатора. На тази основа ще бъдат върнати над 150-те млн. лв. на битови и индустриални потребители, които „Булгаргаз“ получи от „Газпром експорт“.

Определените от регулатора цени са в съответствие с промените в Закона за енергетиката, които предвиждат цените на газа да се променят ежемесечно за седемте месеца, през които важи новият договор с руската компания – от 5 август 2019 г. до март 2020 г.

„След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори Комисията утвърди цена на природния газ за периода 5 август 2019 г. - 31 август 2019 г. в размер на 29.28 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за месец август 2019 г. намалението е с 15.62 лв./MWh или с 34.79%.  

Промяна на цената на природния газ е приета и за следващия месец – септември. Отново след разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори Комисията утвърди цена на природния газ за периода 1.09.2019 г. – 30.09.2019 г. в размер на 29.49 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за месец септември 2019 г. намалението е с 15.41 лв./MWh или с 34.32%. 

От КЕВР обясняват, че при утвърждаването на цената на природния газ и за двамата месеца  комисията е отчела реално доставените количества природен газ през този период и променените условия по договора за доставка на природен газ между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", съгласно които цената се образува по хибридна формула. Отчетени са и разходите  за пренос на природен газ през територията на Румъния, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена.

В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката  от 24.04.2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да  приеме окончателни решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди - октомври, ноември и декември 2019 г.

КЕВР извършва анализ на влиянието на променените цени на природния газ през периода от месец август 2019 г. до месец март 2020 г. върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменението на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

Коментари: 0