Кои университети предлагат увеличение на таксите за учебната 2018/2019 година

Намаление на таксите за студенти се регистрира единствено при СУ „Св. Климент Охридски“

Кои университети предлагат увеличение на таксите за учебната 2018/2019 година
2945 ~ 3 мин. четене
Министерският съвет ще решава за утвърждаване таксите за кандидатстване и за обучение на студентите и докторантите за учебната 2018/2019 година, определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища.

Намаление на таксите за студенти се регистрира единствено при СУ „Св. Климент Охридски“. Намаленията са от 200 до 550 лева в редовна и задочна форма на обучение и са предимно и с най-големи стойности при специалностите от професионално направления „Физически науки“ и специалността „Ядрена химия“ от професионално направление „Химически науки“. В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лева (при 750 лева за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година).

Без промяна остават таксите за студенти в 17 държавни висши училища – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- Бургас, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ТУ - София, ТУ - Варна, УАСГ – София, МГУ - София, ЛТУ - София, МУ - София, МУ - Варна, УНСС– София, Икономически университет – Варна, НМА „Проф. Панчо Владигеров“ - София, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ – София, АМТИ - Пловдив, НСА – София, ВСУ „Л. Каравелов“ – София и УНИБИТ – София.

В 16 висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7%.  Това са: СУ „Св. Кл. Охридски“ (само за І-ви курс), ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (само за І-ви курс), ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград, РУ „Ангел Кънчев“, ТУ-Габрово, ХТМУ - София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет – Стара Загора, Медицински университет (МУ) - Пловдив (само за І-ви курс), МУ - Плевен, СА „Д. Ценов“ - Свищов, Национална художествена академия - София, Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ - София, Висше училище по телекомуникации и пощи - София.

Софийският университет „Св. Кл. Охридски“ увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: „Администрация и управление“, „Право“, „Психология“, и „Филология“. Увеличението за редовната форма на обучение е от 40 до 61 лева, а за задочна форма - от 100 до 160 лв. Единствено в професионално направление „Социални дейности“ се отчита по-голямо увеличение в задочната форма – 300 лв., а най-малко - 40 лева, в професионално направление „Психология“ - редовна форма.

В Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се увеличават таксите с по 40 лева във всички професионални направления, с изключение на тези в „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Икономика“ и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки.

Във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ увеличението е с 50 лева само за новоприети студенти в професионално направление „Педагогика“ – редовна и задочна форма.

В техническите университети увеличение има в ТУ – Габрово, от 100 до 240 лева в редовна форма и до 30 лева в задочна форма. А студентите в ХТМУ - София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В медицинските университети повишение на таксите има в МУ - Пловдив и МУ- Плевен. При първия таксите се повишават с 250 лв. в направленията „Медицина“, „Фармация“ и „Стоматология“ – за І-ви курс редовна форма на обучение. При втория се наблюдава увеличение от 50 до 100 в различните професионални направления.

От 6 до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в РУ „Ангел Кънчев“, с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. Аналогични са и увеличенията в ЮЗУ „Неофит Рилски“, където те са от 11 до 24%.

При сравнителния анализ на таксите за учебната 2017/2018 година и  предложенията на висшите училища за учебната 2018/2019 година е установено, че при 9 държавни висши училища размерът на таксите за обучение на докторанти за учебната 2018/2019 година се увеличава средно с 13,1% (от 20 до 300 лева).

При 24 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.
Подкрепи Economic.bg