„Кроношпан“ може да бъде глобено с 500 хил. лв.

Регионалната екоинспекция е установила със запрашаване и изпускане на задушливи газове от дейността на дружеството

„Кроношпан“ може да бъде глобено с 500 хил. лв.
Австрийското дървопреработвателно предприятие „Кроношпан България“ ЕООД може да бъде глобено с между 10 и 500 хил. лв. заради нарушени екологични норми. От Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) съобщиха, че са извършили извънредни контролни проверки на площадката в Бургас, свързани със запрашаване и изпускане на задушливи газове от дейността на дружеството.

От регионалната инспекция заявяват, че проверките са извършени заради зачестили сигнали по работата на дружеството. Проверките са извършени в присъствието на подателите на сигналите. На място е констатирано, че производствената площадка е запрашена с дървесен прах и стърготини, не е оросена и при вятър има завихряния с пренос на материал.

За установените нарушения на дружеството са съставени Актове за установяване на административно нарушение. Предстои налагане на имуществена санкции за неизпълнение на условие от Комплексно разрешително № 475-Н2/2016 г., с условията на което е разрешена работата на инсталация за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) и ориентирани дървесни частици (ОSB). За това нарушение Законът за околната среда предвижда глоба от 10 хил. до 500 хил. лв.

В присъствие на представители на  община Бургас и  РЗИ-Бургас бе проведена среща с управителите на дружеството Асен Ников и Николай Банков за предприемане на неотложни мерки за привеждане дейността в съответствие с условията в комплексното разрешително, ограничаване на неорганизираните емисии и на разпространението на миризми.

При неизпълнение на всички мерки, изискани от контролните органи операторът „Кроношпан България“ ЕООД, площадка Бургас ще трябва да спре експлоатацията  на инсталацията докато не бъде въведена в съответствие с условията на Комплексно разрешително № 475-Н2/2016 г.
Коментари: 0