Кюстендил е домакин на най-мащабния туристически форум у нас за 2014 г.

Участниците ще бъдат запознати с перспективите за превръщането на региона в атрактивна туристическа дестинация

Кюстендил е домакин на най-мащабния туристически форум у нас за 2014 г.
356 ~ 1 мин. четене

На 25 ноември 2014 г., в рамките на проект „Дестинация Кюстендил -Невестино - Земен – природа, традиции и хилядолетна история“, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/005 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе еднодневен туристически форум.

По време на форума участниците ще бъдат запознати с постигнатите резултати и положителното влияние, което ще окаже на региона реализираният проект и перспективите за превръщането му в атрактивен туристически регион. Успешното изпълнение на дейността ще бъде от ключово значение за изграждане на положителен имидж на трите общини в туристическата индустрия, сред медиите и широката общественост.


“Този документ е създаден в рамките на проект №BG161PO001/3.2-03/2012/005 ”Осъществяване на рекламни дейности и дейности по информация, публичност и визуализация за реализацията на проект „"Дестинация Кюстендил-Невестино-Земен – природа, традиции и хилядолетна история“, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-03/2012/005  по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Подкрепи Economic.bg