Спад на преките инвестиции през септември

Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Люксембург

Спад на преките инвестиции през септември
96 ~ 2 мин. четене

По предварителни данни нетни преки инвестиции в страната за януари - септември 2014 г. възлизат на 1.105 млрд. евро (2.7% от БВП), при 1.16 млрд. евро (2.8% от БВП) за януари - септември 2013 г., като са по-ниски с 55.1 млн. евро (4.8%), показват данните на БНБ.

През септември 2014 г. те намаляват с 202.1 млн. евро при намаление в размер на 13.2 млн. евро през септември 2013 г Дяловият капитал през януари - септември 2014 г. (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти във/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от/по сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 259.4 млн. евро. Той е по-нисък с 55.1 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2013 г. (765.7 млн. евро).

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 83.1 млн. евро при 118.9 млн. евро за януари - септември 2013 г. За януари - септември 2014 г. нетният Друг капитал (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен в размер на 721.8 млн. евро, при положителен в размер на 321.7 млн. евро за януари - септември 2013 г.

На база на предварителни данни за финансовия резултат, Реинвестираната печалба за януари- септември 2014 г. (представляваща частта на нерезидентите в неразпределената печалба или загуба на предприятието) се оценява на 124.4 млн. евро, при 73.3 млн. евро за същия период на 2013 г. По държави, най-големите преки инвестиции в страната за януари - септември 2014 г. са от Австрия (284.2 млн. евро).

Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Люксембург(-19.6 млн. евро). По отраслова структура най-големи нетни инвестиции за периода януари - септември 2014 г. има в отрасъл Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги (354.1 млн. евро), Транспорт, складиране и съобщения (246.3 млн. евро) и Финансово посредничество (159.5 млн. евро). По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари - септември 2014 г. възлизат на 243.2 млн. евро, при 266.1 млн. евро за януари - септември 2014 г. През септември 2014 г. те нарастват с 6.1 млн. евро, при нарастване в размер на 21.2 млн. евро през септември 2013 г.

Подкрепи Economic.bg