Лек спад в производствените цени през юни

Общият индекс намалява с 0,6% спрямо месец по-рано и с 0,2% година по-рано

Лек спад в производствените цени през юни
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2015 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец. Увеличение на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 0.4%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление с 3.4%. 

В преработващата промишленост нарастване на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на тютюневи изделия - с 1.6%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 1.2%, а намаление е отчетено при производството на основни метали - с 2.9%, и при производството на химични продукти - с 1.3%. 

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2015 г. спада с 0.3% в сравнение със същия месец на 2014 година. Намаление на цените е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.6%, а увеличение е отчетено в добивната промишленост - с 3.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.3%. 

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо юни 2014 г. е отчетено при: производството на изделия от други неметални минерални суровини, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 1.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.8%. Нарастване на цените се наблюдава при: производството на основни метали - с 3.4%, производството на тютюневи изделия - с 3.0%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 2.9%.


Общият индекс на цените на производител през юни 2015 г. намалява с 0.6% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - с 4.2%, в преработващата промишленост - с 0.6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.2%. По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 5.5%, при производството на химични продукти - с 0.9%, и при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 0.6%, а нарастване е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 1.1%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 0.7%. 

Общият индекс на цените на производител през юни 2015 г. намалява с 0.2% в сравнение със същия месец на 2014 година. В преработващата промишленост спадът на цените на производител през юни 2015 г. е с 1.3% спрямо юни 2014 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 1.1%, при производството на хранителни продукти и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - по 0.5%, а увеличение е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - със 7.5%, при производството на основни метали - със 7.3%, и при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5.9%.

Индексите на цените на производител измерват средното изменение на цените на промишлените продукти, произвеждани и продавани от българските предприятия. Те могат да се разглеждат като ранен измерител на инфлацията и да се използват за международни сравнения. Информация за изчисляване на индексите се получава от месечните изследвания на цените на производител на вътрешния и на международния пазар. За оценка на индексите се извършват наблюдения на базата на постоянна извадка от групи продукти, която е представителна за цялото производство.
Коментари: 0